Псалъэжь: Джатэр ижмэ, щабэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Си Iэлъыныр узот

СынолъэIу, зыри зэхызомыгъэщIыхьу, IукI. АпхуэдизкIэ сигу къыпхуоплъри, узукIыфынкIи хъунущ. IукI.
Си джабэр сIыгъыурэ дэкIыжыпIэмкIэ соунэтI. Пэжкъым абы и псалъэхэр! Сыщытакъым апхуэдэу! Сыкъуаншэщ и псэр тесхауэ, иужьым сызэритыр селъэIуу къысхуигъэгъуну. Щхьэ сытеджэгухьрэ гуауэм?

Мис апхуэдэу, зыми сакъыгурымыIуэу зэманыфI докI. Куэдым си гъащIэм зыщехъуэжыр. Сэри

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 339

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: