Псалъэжь: Нэм и пэ псэр ихуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Си Iэлъыныр узот

еIунщIри… — си нэгу къыщIохьэжыр, зимыгъэхъейуэ зэрыщылъар.
— Мамэ, папэ, Сэкимэ-щэ? Ар дауэ щыт?
— КIуцэ, ар… – тIури нэпсым етхьэлэхэр.
— Сыт ар? – жамыIэфыр къызгурыIуами, здэкъым. Апхуэдэ къэхъуфынукъым! И Iэлъыным щыгуфIыкIыу, дуней псор зыгъэнэху цIыкIур… апхуэдэ кIуэдыкIей иIэфынукъым. Сыпыхьэу, зызочэтхъэж.
— Мадинэ, сипхъу цIыкIу, Мыщи – зыри зэхэзмыхыжу сокIий, Сэкимэ, Мыщэ…
Зы щIалэр щIожри, дохутыр къреджэ. Мастэ гуэр къысхаIури, зэуэ сыIурех.

Сахуэгузэвэну, Сакимэ и адэмрэ-анэмрэ сигу ислъхьат, ауэ, сащышынэрт.
А хъыджэбзым и гъащIэр зэпыудат си унэ сшэри…
Махуэ зыбжанэ дэкIауэ, ахэр езыхэр сымаджэщым къысхуокIуэхэр. Сыгужьеят. Сагъэкъуэншэн си гугъащ къыщыслъагъум.
— ЗыкIи фыдгъэкъуаншэркъым – зыкъытхуагъазэ, – дипхъу закъуэр сымаджэт. Зэи хъужынутэкъыми, зыщыгуфIыкIын тIэкIу илъагъунщ, гъуэлъыпIэм къыхэнэмэ, гум къигъэкIыжынщ жытIэри дутIыпщауэ арат. Ар псэуну хущIэкъуми, хуейми, мазэ зыбжанэт къыхуэнар – мэпыхьэ и анэр – щхьэкIэ щеуам, къэхъуащ…

Си узыншагъэр нэхъыфI зэрыхъужу, Аслъэни, Молэи, гъунэгъу лIыжьри слъагъуну, я Iуэху зытетыр къэсщIэну сыкIуащ.
Си еджэгъуми, гъунэгъуми сащIэупщIакIхэт, Молэ сыщыхуэкIуэм. А щIалэ мыцIыхур си псэм дыхьати, сыхуейт и Iуэхур зытетыр къэсщIэну. Нэхъ иужьыIуи къизнат абы сыщыхуэзэныр. Сыхуетй нэхъыбэIуэрэ сыбгъуэдэсыну. НетIырейхэм я Iуэхухэр фIы дыдэу щытти, мыбыи сыщыгугът и узыншагъэр нэхъ зытеувэжауэ къыщIэкIыжыну. Сыту фIыIуэт, ар милицэ щIалэ къызэрыщIэкIыжар. Армыхъуамэ, апхуэдиз цIыхум зэуэ си гур зыщагъэуатэм, сытыт сщIэжынур? Иныкъуэхэми сыщегупсыси къэхъурт, ар си псэм и ныкъуэрауэ. ГъащIэ бзаджэм апхуэдэу дызэригулIауэ. Гугъехьым здыхэта цIыхуитIым я лъагъуныгъэр быдэу жаIэр. Арауэ пIэрэ апхуэдэу ди Iуэхур щIэхъуар? Дэтхэнэ Iейми зы фIы гуэр къыдокIуэри, мырауэ пIэрэ а Iуэхугъуэм и фIы тIэкIур?..
Милицэхэм зыщагъэхъуж сымаджэщым гъунэгъу сыщыхуэхъуам си гур сIэпихыу, жьы мащIэу спиубыду мэхъур. Согузавэр, дэпхуэдэу пIэрэ зыкъызэрысхуищIыныр? Гумм къокIыжхэр и псалъэхэр. Ди гуппым сыхиIэтыкIыу жиIауэ щытат. Ар цIыху ткIийуэ къысфIэщIащи, пцIы къысфIиупсакъым. ЕзымикI и угу схьэхуауэ, дэсхьэхауэ пIэрэ? Иджыри къэс си Iуэху мыхъуахэр зэхокIыж! – си гупсысэхэм сащыгуфIыкIыурэ сымаджэщым и пщIантIэм сыдохьэр. ЗанщIэу милицэ фащэр зыщыгъ щIалэ гъур кIыхьыр си пэ къоувэр, гъуэгур зэхуищIу.
— Дэнэ укIуэрэ? – жи.
— Си…- Iэнкун сыхъуауэ, сыкъызэтоувыIэр.
СщIэртэкъым жесIэныр. Молэ си благъэтэкъым, си щIалэуи, си ныбжьэгъууи щыттэкъым.
— Си ныбжьэгъу мыбы зыщегъэхъужри, слъагъуну арат. – гуапэу сыпогуфIыкI.
— Уэ узидэхагъ узыхуэкIуэр ехъулIащ!
— Упсэу.
Мыбы къызимыгъэгъэзэж щIыкIэ жызоIэри, си лъэбакъуэхэр нэхъ псынщIэ сщIыурэ сыкIуэцIырокIыр.
Мо зэхэщIыхьа унэхэм сахокIуадэр. Сахэупщыхьыурэ, сыздыщIэхьэн хуейхэр зызогъащIэр. Зэман кIэщIкIэ къызогъуэтыр корпусыр. КIэлиндор сызытехьар фIыуэ щымщ. Зы цIыху щыбауэу пщIэнтэкъым мыбы. Палатэр ещанэрати, бжэм сыщыхуэкIуэм си гъуджэм сроплъэр. ЗызгъафIэурэ си Iупэми сытолыхьыр. Моууэ сыщыIэбэм, бжэ дэмэдазэу щытым макъ гуэрхэр къыщIоIукIыр.
— Папэ! – сабий макът ар.
— Сыт сипхъу цIыкIу. – иджы Молэщ къэпсэлъар.
Дакъикъэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 339

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: