ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Дыгъуэм икIэр мыгъуэ мэхъу.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Си Iэлъыныр узот

сыкъащтэ. Сэ нэхъыбэ къыспыкIынущ.
Абы иIыгъам йоIунщIри, сэ къызопхъуэ. ЩIыбкIэ сызыкIэрегъэувэри, фочыр си щхьэм треубыдэж. Сэкимэ тхьэмыщкIэ зимыгъэхъейуэ щIым щылъщ. Адрейхэм я щхьэхэр къыдагъэжауэ, къыкъуоплър, зыри жамыIэу.
— СывмыутIыпщым мыр сукIынущ!
АдэкIэ псалъэмакъыр зэхэсхыжкъым. Си нэр щIоункIыфIыкI. Си лъакъуитIыр бжьэхуцым хуэдэу щабэщ. СамыIыгъыжу щIоху…

ЗыкъыщысщIэжар сымаджэщыращ. Си адэ – анэр къысщхьэщыст. Си нитIыр зэтесхауэ щалъагъум, къыщолъэтхэр.
— Дохутыр! – папэ щIож.
Зы дакъикъэ дэкIауэ къыщIэкIынткэъым, къыщигъэзэжам. ЛIыжь, халат хужь зыщыгъыр и гъусэу.
— Дауэ ущыт? – жи си гум къедаIуэурэ. Аппэрат скIэрыщIахэри зэпеплъыхь.
— Зыри къоузкъэ? – щIоупщIэ аргуэру.
— Хьэуэ.
— Сынывохъуэхъу. Алыхьым жиIэмэ, псэунущ! – дохутырыр зимыIэжьэу щокIыж. ИщIэу къыщIэкIынт дызытепсэлъыхьын ди унагъуэм зэрыщыIэр.
— Мамэ, куэд щIа мыбы сызэрыщыIэрэ?
— Тхьэмахуэ.
— Тхьэмахуи? – жиIар жызоIэжри, зызоплъыхьыр.
— Мамэ, узыншэ псори?
Абы и щхьэр ещIыр – хьэуэ.
— Хэт? Сыт къэхъуар? – си нэпсхэр къысфIыщIожыр. Си адэм и щхьэр ехьэхащ, анэм и нэр егъэпщкIу. Абы хэту, бжэр къыIуахри, къыщIохьэхэр милицэ фащэр ящыгъыу щIалитI.
— ЗыкъищIэжа къудейщ. Си пхъум фыщысхь – папэ япожьэ, щIигъэкIыжыну. АрщхьэкIэ къедаIуэххэкъым.
— КъыдгуроIуэ псори. Дэри бын диIэщ. Ауэ, хъунукъым иджыпсту демыупщIу.
— Хэт фыхъуну? – жи си анэм.
— Отдел собственной безопасности МВД…
Ахэм жаIащ, спецоперацие ирагъэкIуэкIыу, щIэщхъушхуэ зыгъэхьэзырхэр зэпаудын папщIэ. АрщхьэкIэ, дахэзэрыхьри я мурадхэр зэтеткъутащ. Нэхъыбэу зыщIэупщIахэр Молэ и зыщIыкIэхэмкIэщ. ЗыгуэркIэ бгъэкъуэншэфынум хуейт къащIэну. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, хуитакъым ар, минрэ милицэхэм хэтми дэ къытлъэIэсын. Иджыпстущ къыщызгурыIуар абы и зыщIыкIэр – къыддэщIат, сэбэп хъуну хэтат. Сэ абы и Iуэху Iей сымыщIын папщIэ, къызэуами, сытами збзыщIащ. Сыкъыщхьэщыжащ. А зырт сэбэп сызэрыхъуфынур. КъызэрызагъэщIамкIэ, си еджэгъухэр къэнэкIафIэу къелащ. Аслъэн тхьэмыщкIэм уIэгъэ хьэлъэхэр телъу сымаджэщым щыIэщ. Молэ и Iуэхухэр щIагъуэкъым – лIышхуэ абрагъуэр гъуэлъыпIэм къыхэнэнкIэ хъунущ. ПщIым боевикиплIыр яукIащ, щыр сымаджэщым щIэхуащ, тIур яIэщIэкIащ.
Милицэхэр зэрыщIэкIыжу, нэгъуэщI гуп къыщIохьэ. Ахэри зыгуэрхэмкIэ щIэупщIэу арат. Си адэ-анэм ядэркъым ар. Зыхуейр къыспамыхауэ, къызэрыскIэрымыкIынур сщIэрт. Апхуэдиз къэзыгузэвахэм сащысхьащ.
— Мамэ, папэ фымыгузавэ, сыпэлъэщынщ! – сащогуфIыкI.
Къэхъуа псор аргуэру жызоIэж.
— Сэкимэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5 290

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: