ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)

Си Iэлъыныр узот

еслъэщIэкIыурэ.
— Хьэуэ. ЗэкIэ хъунукъым. Зы фIей цIыкIу ирихьэмэ, шын хъунущ уи уIэгъэр. Зыхуэгъэшэч.
ТIури щэху дыхъуащ. Молэ зыгуэр и гум илъу къысфIощI. Абы и нэр мэпIейтей, и щытыкIэри гузэвэхщ. Зыгуэр къэхъуну пэплъэ фIэкIа умыщIэу, щIодэIу. Лъакъуэ макъ хьэлъэхэр гъунэгъу къэхъуу зэхыдохыр. ТIури дызоплъыж.
— Хэт ар?
— СщIэркъым, сеплъынщ – ар къотэдж. АрщхьэкIэ бжэм нэмыс щIыкIэ, и гъусахэм щыщ къыщIолъадэ.
— Мы хъыджэбзыжь цIыкIум уригъусэурэ, зыгуэрым дитащ. Милицэхэм я зэпсалъэ къэдубыдащ, ахэм дыздэщыIэр ящIэ. Хэту пIэрэ дызытар? – ар гъунэгъу къыхуохъур.
— Уэрмырауэ пIэрэ? Уэракъэ унэ гуэрым зыщыдгъэпщкIунщ жызыIар? – Молэ зытригъэхьэркъым.
— Ботэ, и псэр хэмыкIауэ къаIэрыхьау къыщIэкIынщ. Къаудыныхьу жрагъэIа хъунщ ди мурадхэр.
— Фынежьэ-тIэ, дамыубыд щIыкIэ!
Мор зэрыщIэкIыу, Молэ зыкъысхуегъазэ.
— Мадинэ, зыхъумэ.
— Молэ! – соIущащэр, ауэ, бжэ макъ фIэкIа зыри щыIэкъым.

Ди зэхуэзэр зэфIэкIауэ къыщIэкIынщ, жысIэу сыпыхьэу сыздэщылъым, зэхэуэ макъ зэхызох. КъызэхьэлъэкIми, сыкъотэдж. Си джабэр сIыгъыу, блыным зыкIэрызгъэщIауэ сыздэкIуэм Сэкимэ сыIуощIэ.
— Сыт къэхъуар? – си фэр пыкIыжауэ, хъыджэбзым сытолъэр.
— ДакъыIэщIэкIащ щыжысIэм, ди еджэгъу щIалэхэр зэуэ лIы хъуащ. Зы Iэщэ закъуэ здэпIащIэм къащыгъупщати, ар къащтэри, яхэлъэдащ зи щIыб къэзыгъэзахэм – жи абы.
— Иджыри къэс здэщыIахэр дэнэ? – сокIуэр сахыхьэну.
— Мадинэ, ущIэмыкI!
— Хьэуэ, хъунукъым. Хэт зыIыгъыр фочыр?
— Аслъэнщ.
Фочышэхэм къыщалъэтыхь ди пщIантIэм. Милицэхэми я сиренэ макъыр къэгъунэгъуащ. ЗыкъыткъуамыгъапщкIуэм яубыдынут Молэ сымэ.
ЩIэкIыпIэ блыным дыздыкъуэтым, зыгуэр къыщIохьэж. Япэу Сэкимэтт щытри, и Iэщэр абы треубыдэ. Iэнкун сыхъуами, си щхьэр зыхунэсыр зыщ – ар утIыпщи, сэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: