ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Си Iэлъыныр узот

сызэрыпхущытыр зэи збзыщIакъым икIи зыкIи зысхъуэжакъым. Ауэ хъунукъым апхуэдэу афIэкIа.
— Сыту? – абы сеплъырт дзыхь мыщI-дзыхьмыщIу.
— Сэ унагъуэ сщIыну сыхуейщ.
— Хэту пIэрэ зэран къыпхуэхъур! – сыдогушыIэ, жиIэну зыхуейр къызгурыIуами. Абы и ныбжьыр щэщIым фIихуат. И чэзукъым жиIэурэ къэшэным егупсысатэкъым, ауэ иджы и къэкIуэным тегузэвыхьырт. И адэ-анэри къыкIэрыст, къашэ, жаIэу.
— Лъагъуныгъэ зыхуэсщIар уэращ.
— СощIэ! – гуапэу сыпыгуфIыкIырт, зэхэсххэр сфIэфIу. Дапщэщу пIэрэ сыщихьынур?
Езыр гугъу ехьу, зыгуэр хужымыIэу и щхьэр ирехьэх. Зэми къыдоплъеиж.
— Мадинэ, уэ утхьэIухудщ икIи дэтхэнэ щIалэри къохъуапсэу къысфIощI. Дэтхэнэри хуей хъунт уи гъусэну.
— Ахэр зыхуейр сыту сэ сщIыну, къызбгъэдэтыр уэ зыращ. НэгъуэщI сыхуейкъым! – зэпызоуд и псалъэхэр.
— СощIэ. КхъыIэ, къызэдаIуэ зыри жумыIэу.
— Хъунщ, –си IитIыр си куэщIым щызэтеслъхьэщ, куууэ сыбауэри, набдзэгубдзаплъэу сеплъащ.
— Адрейхэм я Iуэху зесхуэркъым. Сэ къызэрысщыхъумкIэ, уэ унагъуэ хъыджэбз къыпхэкIынукъым. Хъунущ, мыращ сызэпсалъэр жыпIэурэ ныбжьэгъухэм уэркIэ захуэбгъэц.
— Сыт абыкIэ жыпIэну узыхуейр?
— УнагъуэкIэ уэ удахэIуэщ.
Дакъикъэ зыбжанэкIэ щэхуу, жиIахэр си щхьэм щызэзгъэзахуэу сыщысащ. Ар къыщызэмыхъулIэм зыхузогъазэ:
— Зыгуэр къысщыщIауэ къыщIэкIынщ. Зыри къызгурыIуэркъым. Нэхъ гурыIуэгъуэу ар дыдэхэр жыIэжыт.
— Уэрэ сэрэ дызэпыкIыжын хуейщ.
— Сыт щхьэкIэ? Сыдахэмэ – сыIейуэ ара? Сыт уи

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: