ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: ДжэдыкIэм цы къыхех.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ. (Бзу)

Си Iэлъыныр узот

хъуар, нэгъуэщI схулъэмыкIыу, и дамэм тызогъащIэ. И IитIым лъыр къожэх. Зыгуэр жысIэну сыхуежьащи, хъуркъым. КIыфIыгъэ гуэрым сыхэхуащ.
Солъагъур адэ-анэр, гуфIэжу къызбгъэдэту. ЕтIуанэ классым сыщыщIэсаращ. Си адэр хамэ къалэ щыIауэ къэсыжа къудейти, саугъэт телъыджэхэр къысхуишауэ сегъэлъагъур: гуащэ гъур, и щхьэцыр кIыхьу, и Iупэри и нэри лауэ. И бостейр нысащIэхэм ящыгъ хужьыбзэхэм хуэдэщ. Ар къисхыу зэрылъар лъэгум къыщызогъанэри сыщIож, зызгъэцыну.
— Мадинэ, адрейм ухуейкъэ? – жи мамэ.
— Иджыри илъ?
— НтIэ, нысащIэр и закъуэу щыIэкъым! – погуфIыкIыр анэр.
— ДаIэ? – ар къыздэIэпыкъуурэ къызохыр етIуанэри. КIэстум фIыцIэ хъужу гуащэ щIалэт. Адэм IэплIи баи хуэсщIурэ, сыщогуфIыкI.
— Мамэ, мыпхуэдэу дахэ сыхъуну сэри?
— Нэхъ дахэж ухъунущ, сипхъу цIыкIу.
— Зэ къысхуэфщэхуарэт мыпхуэдэ бостей! – согъэкIэрахъуэ саугъэтыр.
— Уэсысыс! Мыбы и Iэхэм феплъыт! – жи адэшхуэм.
— Дадэ, дадэ, накIуэ дыгъэджэгу! – ар изошажьэ.
Абы лъандэрэ, щIалэ дэгъуэм бостей хужьыр сщыгъыу сыбгъэдэтыну сехъуапсэрт. Зэкъым си нэгу къызэрыщIэзгъэхьэр ар!
Си сабиигъуэ зыри къысфIэмыIуэхуу сыщыдэтари солъагъур. Адэшхуэм сыщIиупскIэу

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5 290

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: