ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

Си Iэлъыныр узот

къыттеуахэм ягу къэкIынт сагъэжеину? Ауэ иджыри си нэр зэтесхыну сошынэри сыщIэдэIукI къудейщ. Сыздэщылъым зэхызощIэр сызэримызакъуэр: зыгуэр куууэ мэбауэр. Хьэ банэ макъ къыщыIум ар зекIуэу зэхызох.
— УемыIусэ! – щIокIиикIыр. IукI жысIакъэ! — сыжейбащхъуэми къызгуроIуэр хэтми зытепсэлъыхьыр.
— Хьэуэ! – зызмыщIэжу сыкъыщолъэтыр. АрщхьэкIэ сыкъеубыдыжри, адрейхэр зыщIэсымкIэ селъэф. СыкъыфIэмыIуэхуу, сыщIедзэр. Сыкъигъэсэбэпу зыкъызэрысхуищIыжар си щхьэм доуейр. СщIэркъым зыми семыгупсысу зыщIездзар. Сыпэлъэщын хуэдэ, сызыщыгугъари сытыт? И пщэм сыщыIэбэм, си IитIыр къиубыдри, къэуш жиIэу сегъэсысыр. СыщыпIастхъэм, къару хэлъу седз. Мыдэ тхылъымпIэжь цIыкIу хыфIадза фэкIа умыщIэу щIым сыкъыщохутэр, щхьэкIэ лъэгум сеуэу. ЗыкъэсIэтыну сыхуожьэр, ари къызэмыхъулIэу щIыбкIэ соджэлэж. Пэшым щIэсхэр щтауэ къызоплъхэр, къэхъуари, къэщIари ямыщIэу. ЩIыбымкIи зэрызехьэ макъ гуэрхэр къыщоIур.
Зухра и нэгур IэкIэ еубыд. Аслъэн къэтэджыну зищIри, етIысэхыжащ фочыр къыщилъагъум. Iэщэ зыпIщIэхэлъу щIэт щIалиплIыр зыуи къримыдзэу Сэкимэ си лъэныкъуэмкIэ къопщыр. Ахэр слъагъуми, зысхуэгъэхъейркъым. ЩIым хэжыхьам сырещхьщ. Си щхьэ куцIым уз бампIэгъуэ гуэр пхырожыр. НатIэр пщтыру къызэщIэнащи сызэхесхьэр. Абы и къежьапIэм зызмыщIэжу сытоIэбэр. Псыфщ. Мыр щхьэ псыф? Си Iэгум соплъыжыр – лъы защIэщ. Молэ сыхуоплъэкIыр. КъысхуэщIэркъым и щытыкIэр. И къарур шэщIауэ си деж зыкъыщIигъэзар сыт? – Си гупсысэхэр къыгурыIуауэ къыщIэкIынт, ар нэщхъейуэ къызэплъри, хуэмышэчу щIэкIащ. Къэхъуар къызытекIар наIуэу сымыщIэжми, си хьэр зэрыхэтар сщыгъупщакъым. ЯукIым? Сэкимэ къыстелъэщIыхьыр къысфIэмыIуэхуу зыкъызоIэтыр. Си щхьэр уназэу, акъылри, лъакъуэхэри зыхэзэрыхьми, иужьым ситу сыщIокI. Пэшым гъы макъ фIэкIа, нэгъуэщI зыри щыIэкъым. Дызыубыдахэм ящыщ щIэтхэри щэхущ.
ПщIантIэ кIуэцIым Мыщэ ину банэу дэтщ. Ар губжьауэ зыри зыбгъэдигъэхьэркъым. ХьэщхьэрыIуэжьхэм ящыщитI блыным кIэриубыдауэ ишхыну зещI. Мо Iеижьхэми я Iэщэхэр ямыIыгъи сыти, пэлъэщкъым. Молэ и фочым макъ езымыгъэщIыр фIеIуантIэри зытрешащIэ еуэну. Ар сэ здэнт? Сожэр си хьэм деж, IэплIэкIэ къыщызубыдым макъ дэгу гуэр къоIу. Хьэм и пщэр сIыгъыу, зызогъазэ зэхэсхар къыздикIамкIэ. Iугъуэ къыпехур цIыхуфIу къысщыхъуам иIыгъым. Ар Iэнкун хъуащ. ИгъащIэм зыхэзмыщIа уз си джабэмкIэ къыхолъадэри, Iэпкълъэпкъыр зэщIеубыдэ. Зы IэпапIэ цIыкIу хъун хуэдэм пщтыру къесыр. КIуэцIресыкIыр здэкIуэм. КъызгурыIуащ псори – шэр хуит ищIри, хьэм лъэмыIэсу, сэ сиуIащ. Си Iэр узым щытеслъхьэм, уэру лъыр къызэрижыр зыхызощIэр. КъысщIэжыр плъыжь — фIыцIафэщ. Сыту Iейуэ узрэ…
Сыбауэну къызохьэлъэкI, ауэ жьыи схурикъуркъым. Хьэуа жьэдэсшэну сыщыхуежьэкIэ, узыр нэхъ Iей мэхъу. Мыщэ зэрысIыгъа Iэр щIымкIэ йохуэхыр. Сэри сыкIэлъокIуэ… Си хьэ цIыкIу нэгум къебзейм сыхупогуфIыкI. Адэшхуэр гум къокIыр. Ар къызбгъэдэт фIэкIа сщIэркъым. Си нэр зэтызопIэ, арщхьэкIэ зыкIи узыр хэщIкъым. СощэIур. Хьэри мэгурым, магъ. Зыгуэр гъунэгъу зэрысхуэхъуу зичэтхъэжу мэбанэ.
— Щэхуу, Мыщэ…
СщIэркъым зэрыхъуар, ауэ зыгуэрым IэплIэкIэ сыкъеIэтыр. Си нэр зэтызох. Ар Молэщ. Си щхьэр хьэлъэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: