ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

Си Iэлъыныр узот

СщIэркъым. Пэжу жызоIэ, сщIэркъым, – нэпс къудамэ напIэм къытелъэдар схуэмыIыгъыу, къысфIожэхыр.
— УмыгумэщI. Мыпхуэдэ къэхъуну дэнэ уэ щыпщIэнт?
— Дауэ? Дызыубыдахэм я Iэщэхэр сфIэшынагъуэкъым, мыбы щIэсхэм елъытауэ.
— КъагурыIуэнщ. Мынобэмэ, пщэдей. Сэ зыкIи узгъэкъуаншэркъым. Зыми ищIэркъым ди къэкIуэнур. Уэри уахэтщ абыхэм.
— Сыт хуейми кърехъу, – зыдгъэхъейуэ къытхуамыдэми, IэплIэ зыхуэтщIащ дэ тIум. Иджыпсту мы хъыджэбзым къызжиIа псалъэхэр щабэу си гуми си псэми телъэщIыхьат. Молэ гъунэгъу къызэрытхуэхъуар зэхэсщIэми, зысхуэгъэхъейтэкъым.
— Фи гъыныр щIывгъэтыж, – и IитIыр зэтедзэжауэ къыдоплъыр ар. – Фыхуеймэ, сывдэIэпыкъунщ!
Сэкимэ сиутIыпщыжри, щIалэм худэплъеящ. Шынэу кIэзызми, и нитIыр щэхущ.
— ДывутIыпщыж – жи и Iэлъыным телъэщIыхьурэ.
Молэ гущIэгъуншэу къысщыхъуам иджыпсту игу къытщIэгъуфэ изоплъ. Ауэ и жэуапым зэтрекъутэж:
— Уи гъыныр пумычым, япэу ухэзукIыкIынщ. Мадинэ, къэтэдж. Сыпхуейщ.
Зы цIутI жызмыIэ щIыкIэ си Iэблэр къеубыд. Сыхуэмейми, сыщIелъэфыр.
— Кхъа уемыIусэ! Кхъа къыщIэнэ! – Сэкимэ и закъуэщ къысщхьэщыжыр. Аслъэн, апхуэдизу фIыуэ сызылъагъуу жызыIам зигъэхъейркъым. И щхьэр ехьэхауэ щысщ. Арат и лъагъуныгъэри здынэсыр? ЗэпэщIидзэн хуеящ жысIэу аракъым, атIэ, цIыхур фIыуэ щыплъагъукIэ укъыщхьэщыжыфу ущытын хуейщ. Сэ зэрысщIэмкIэ, псалъэхэм зыри къарыкIкъым, уи IуэхухэмкIэ къыумыгъэлъагъуэм жыхуэпIэхэр. Уи псэм къыхихауэ, гум щыбгъафIэм щхьэкIэ, уи гъащIэр птыфынумэ, лъагъуныгъэ къабзэ, къарущ жыхуаIэжри аращ.
КъызэрысщыхъуамкIэ, иджыпсту саукIми, мы пэшым щIэсхэм зыкIи я жагъуэ хъунукъым. Сэрат зи лажьэр мы къэхъуа псор. Пэж хъунщ. НетIэ шэч хэслъхьэу щытами, иджыпсту сэри си фIэщ хъуащ – куэдым щагугъэкIэ, сыкъуаншэщ. СыбзыщIкъым сэ ар. НэгъуэщI лъэныкъуэкIэ уеплъми, сэ схуэдабзэу, къэхъу-къащIэхэр ящIэу щытакъэ? АтIэ, щхьэ шынагъуэу зэрыщытыр ящIэу, къэкIуахэ? Дауэ мыхъуми бгы лъэныкъуэт. Хуеямэ, егупсысынт.
Си Iэблэр икъузу, дыздыщIэсам сыкъыщIелъэфыр. СиукIми, зы псалъэ жесIэнукъым, икIи сыхуэхьэзырщ лIэныгъэм. Сыт сэ дунейм щызиIэр? ЗырикI. Ныбжьэгъум я щIыбыр къысхуагъэзащ, си щIалэр къысхуеижкъым. КъутакIэщ гъащIэр. Ауэ, адэ-анэм сыхуит бэлыхьыр ятеслъэхьэну? А тIуращ сыщIэпсэуну къэнэжар…
ПщэфIапIэ нэщIымкIэ сыщIешэр.
— Зыри фыкъэмыкIуэ! – етыр и унафэри, бжэр хуещI. КъэIу лIы дыхьэшх макъхэм сагъэгумащIэ. Хьэуэ, лей къызихынукъым! Мыр апхуэдэкъым!
— Мадинэ, мы унэм хъущхъуэ щIэлъ? Сыт иIысми? – дыздыщIигъэхьам дыщизакъуэщ. УнэлъащIэу щIэтышхуи щыIэкъым. Блыным пщэфIапIэ плIанэпэ жыхуаIэм хуэдэ кIэрытщ. Шэнт зэпыт зыкъэзыгъэшым лъэныкъуитIкIэ стIолыр къиухъуреихьу. ЛъэныкъуитIым табуреткэ зэрызу Iутщ. СыкъыщIэзышар къызоIунщIри сытрегъэтIысхьэ зым. Езыри йотIысэх адрейм. Ар куууэ мэбауэ. И фочыр стIолым трелъхьэр.
— ЩыIэщ, – изотыр жэуап. Сышынэу сесауэ къыщIэкIынти, зыуи зыри къысщыхъужыртэкъым.
— Дэнэ?
Сыкъыщолъэтыр, жыхуиIар къэсщтэну. АрщхьэкIэ, игъэтIылъар къепхъуэтэжри къыстреубыдэ.
— Дэнэ укIуэрэ?
— Хъущхъуэхэр зэрылъыр холодильникыщхьэм тетти, къэсщтэну арат. – Сыкъэщтати си пIэм сижыхьащ.
— Иджыри зэ, апхуэдэу зыщIи, къэхъунур уощIэр. Саримыгъусэу факъыхуэнэм фыкъэсыжащ. ЗэгъащIэ! – и нэкIур зэблешыр узым.
— Хъунщ, зэрыжыпIэщ, – аптекэ цIыкIур къызохьэхри, стIолым тызогъэувэ.
Абы зредзыр, зэIипщIыкIыу илъхэр.
— Узыр хэзыгъэкI хэлъ?
Къапщтэм, сцIыхуу а зырат хэлъри, хузоший. ТIу зэуэ ирегъэлъэтэх.
Дакъикъэ зыбжанэкIэ зимыгъэхъейуэ щотри, аргуэру лъыхъуэн щIедзэж. БанкI цIыкIу гуэрхэр къыхищыпыкIри, адрейхэр IуигъэкIуэтащ. Зым и щхьэр трехри, егъэув. Абы тетым нэкIэ срожэр – медицинский спирт. Сэ и лъакъуэмкIэ къыкъуехри абы щыщ трекIэр. Езыри йоIуб. Сэр газымкIэ къегъэплъыр хуэщIыхуфэ хъухукIэ. аргуэру спиртым йоIуб.
— Сыт пщIэр? – мыр зищIысу зыхуэзгъэфэщар а зэфэм ефэн хуейтэкъым. Ухэт? СоупщIыр нэкIэ.
— Сыхэтми аракъэ?
— УкъызгурыIуэркъым.
— Уи упщIэхэр Iыгъыт. А сщIэмкIэ укъыздэIэпыкъунущи.
И курткэр щегъэхур. Джанэ щIыхуфэр лъы защIэщ. Сыщыуатэкъым – зыгуэр къоуз.
— Уэху! – жызоIэри, си гурыщIэм зыкъегъазэ. Си нэр щIоункIыфIыкI. Си щхьэр къоуназэ. Си фэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: