Псалъэжь: Блэ зэуар аркъэным щощтэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Си Iэлъыныр узот

мэпыхьэр си псэр. КъызэхьэлъэкIыпэурэ собауэ. Нэпс пIащэхэр си нэм къыщIохур.
ЩIым сыздэщысым, Сэкимэт нэхъ гъунэгъур.
— Мадинэ, хэт мыхэр? – щэхуу къопсалъэ ар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5 355

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: