ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: ПхъэщкIум кIапсэшхуэр и телъхьэщ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Си Iэлъыныр узот

мэпыхьэр си псэр. КъызэхьэлъэкIыпэурэ собауэ. Нэпс пIащэхэр си нэм къыщIохур.
ЩIым сыздэщысым, Сэкимэт нэхъ гъунэгъур.
— Мадинэ, хэт мыхэр? – щэхуу къопсалъэ ар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5 292

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: