ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

Си Iэлъыныр узот

гупым къыдатынущ! КъыбгурыIуакъэ сызэгупсысыр?
И жэуапыр итын ипэкIэ абы дызэпеплъыхьыр.
— НтIэ псалъэ зэдгъэтыж, сабийхэм зыри къащымыщIыну.
— Зэрыхъуу деплъынщ.
Сыт ар къыщIыддэщIыр? И гум сыт илъыр?
— Сыт мы зыхэзбгъэххэр? Сэращ нэхъыщхьэр, сыхьэтищ мэхъури! ЖысIэм къедаIуэт!
ЩIалэ нэхъ лъагэр нэ IейкIэ зэпеплъыхьри, зыри жимыIэу йокIуэтыжыр.
Си лъакъуитIыр щIэкIэзызыхьу сыбгъэдохьэр моуэ иджыпсту ди псэр зыхъумам. Ар цIыхуфIу къысщыхъуащи, сыщогугъыр, псэууэ унэм дыкIуэжыну.
— Сыт фызыхуейр? СыткIэ зэран дыхъуа?
— Уи цIэр хэт?
АрщхьэкIэ, щIым сыкърегъэхуэхыр асыхьэту. Нэхъ ткIий къэхъуащ. УпщIэр си щхьэ хужесIэжа хуэдэ жэуапыншэу сыкъегъанэ. Шынэ къысщыхьащи, сотыж жэуап.
— Мадинэщ.
— Дэнэ фыкъикIа?
— Налшык. Зыдгъэпсэхуну дыкъэкIуат.
Ар къызоплъыр укIыти шыни зыхэмылъ плъэкIэкIэ. И ныбжьэгъури апхуэдабзэщ.
— Хэт фыкъэзышар мыбы? Хэт?
— Сэращ. Си унэ хьэщIэ къезгъэблэгъа къудейщ. Хьэмэрэ, сыхуиткъэ?
— Уэлыхьи ухуитым. Ауэ нэхъ зэман Iей бгъуэтакъэ?
Пэжт. СщIэн хуеякъым мыпхуэдэу. Зыгъэпсэхуи си хьэщIи къэтт? Ауэ, къэхъуар къэхъуакIэт. УхущIегъуэжкIэ мыхьэнэ лъэпкъ иIэтэкъым. Сеплъурэ, зыри жызмыIэу щилъагъум, зыкъысхуегъазэ:
— Куэдрэ фыщыIэну?
— Хьэуэ. Иджыпсту зыдгъэхьэзырыжынущ.
Абы и щхьэр ещI, хьэуэ жиIэу.
— Фыщымыгугъыт!
— Дапхуэдэу фыкъызэрыкIуар?
— Маршруткэ хьэхукIэ. Пщэдей къигъэзэжу, дишэжыну аращ дызэрызэгурыIуар.
Зызогъазэри ныбжьэгъухэм сахоплъэр. ХъыджэбзитIым я нэпсхэр къолъэлъэхыр. Хьэсэн и пIэм итщ. Модрейр хужьыбзэ хъуауэ щылъщ.
— Уи унэр дэтхэнэра?
— Сыт дэтхэнэрам къикIыр? – абы и фочыр си нэм къыщIеIур, зыхуейхэр нэхъ къызгуригъэIуэну. — ХадэмкIэ уикIым, узыхуэкIуэрщ.
— ФIыIейщ! – погуфIыкI. – зеплъыхьыр зыгуэр къыкIэлъыплъ фIэкIа умыщIэу, — ФIыщ…Пс… Къэзгъуэтащ зызыщыдгъэпщкIуныр!
Гу лъызотэр, япэ щIыкIэ нэгъуэщIт абы къригъэжьар жиIэну. Сыту пIэрэ мыр зищIысыр?
— ЗыщывгъэпщкIуни? – зыри къызгурыIуэркъым. Зи щхьэ зэтекIам хуэдэу, соплъыр. ИпэкIэ зэхэсхахэр зыгурызгъэIуа къудейуэ, иужьрейхэм Iэнкун етIуанэу сащI.
— ЗыщыдгъэпщкIун! Ущымысхьыт! ДауикI цIыкIукъым уи унэр. ЗыщIэдгъэхуэнщ. Уэ уи ныбжьэгъухэри сысейхэри дыщIэсыфынкъэ?
— Сыщысхьыркъым. Ауэ, хамэ лъэпкъ щIэзгъэхьэнукъым! Фэ тIури фахэтщ абыхэм. НэгъуэщI уи гъусэм, ахэри! Зыри фыкъезгъэблэгъэнукъым, – пагэу си щхьэр хызошыр.
— Пэжщ, щIумыгъэхьэ! – ар къысщодыхьэшх макъкIэ. ИтIанэ ткIий къохъужри, си Iэр еубыд, икъузу. АпхуэдизкIэ игъэузати, щIым сотIысэх, си пэгагъэми зыри къыхэнакъым.
— УогъэуфIыцI! СыутIыпщ! – напIэм къытелъэда нэпсхэр сокъуз.
Ярэби, сыгъыу салъагъум адрейхэри гужьеинщ. Хъунукъым. ЗыIыгъ. – си щхьэ согъэIущыж, арщхьэкIэ къызэхъулIащи щыIэкъым. Нэпсхэр ткIуэпс зыбжанэ къысфIожэхыр.
— ЖысIэр пщIэнущ. Уэ узыхуейхэр къысфIэIуэхукъым. Апхуэдизуи зыкъумытIэ. СIыгъыр уэмэ, а уи псэ кIэзызыр пIэщIэкIынщ! Е, уи Iэплъэпкъыр узынщ хьэлэчу,- зигъэбзаджэу псалъэми, хуэму щхьэкIэми, IэкIэми зыгуэрхэр сегъэлъагъур. Зыхуейр къысхуэщIэркъым.
ФочымкIэ къоIэбэри, щIыIэжьыр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: