ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)

Си Iэлъыныр узот

Мэ къакIэрихри щIагъуэтэкъым. СазэрыIуплъэу сыкъощтэр. Къуажэм дэстэкъым ахэр, армыхъумэ сщIэнт хэтми. Зыхуэзгъэфэщар зыщ – мэзым щIэсу жыхуаIэхэм.
«Ялыхь, дыщыхъумэ!» — соIущащэр, си фэр пыкIыжауэ.
— Фыхэт? Сыт мыбы щыфщIэр? – жи лIы нэхъ лъагэм зиплъыхьурэ, мыдэ зигъэпщкIу хуэдэ.
— Уэ езыр ухэт? – Заур къримыдзэу йоплъыр Хьэсэн.
— Куэд фыхъурэ? – жи аргуэру ардыдэм. И гъусэм шынагъуэ гуэр и нэм къыщIихуу къыдоплъыр псалъэншэу.
— Уей дохъум-тIэ!
— Группэ псом зыдгъэпсэхуну дыкъэкIуащ! — Замирэ жэуап зытым сыкIэщIоуIуэр. Абы къыгуроIуэри щегъэтыж.
— ЗэрыпщIынур сыт?
Заур си щIыбагъ дэтым и лъакъуэм сытоувэр – щыгъэт!
— Сыту фIыт! – жи лIым. Ар бзаджэу погуфIыкI.
— ФынакIуэ, дгъэзэжынщ! – си гур къихуным хуэдэу къоуэр. – ФIыкIэ!
Тхуми зыкъыдогъэзэжри, хуэмурэ унэмкIэ доунэтIыж. Гузэвэгъуэм дызэрыхэхуар къызгурыIуами, зысIыгъыну сыхэтщ. Си гъусэхэм къащIэмэ, нэхъ Iейжщ. Ялыхь дыщыхъумэ! – соIущащэр гукIэ.
— Щхьэ мыбыкIэ фыкъэкIуа? – нэхъ зыIэщIэлъыращ иджы ди псэлъэгъур. ТIури ди ужьым иту нокIуэ. Ар щыслъагъум си фэр покI, дауэ дыхъужыну. Гулъыти едмыту, упщIэри зэхэдмых нэпцI зыдощI. АрщхьэкIэ ар къыпхуадэнт а зэхэуфIеежахэм? Къытпоувхэр, гъуэгур зэхуащIу.
— Сыт фэ фызыхуейр? – Заур губжьауэ зегъазэр. А тIур гъунэгъу зэхуэхъуакIэт. Дакъикъэ зыбжанэкIэ дыщэхуами, зэуэ къэлында губжьым кIий макъ къеIэт.
— Сэ сызыхуейри? – и нитIым мафIэр къыщIеху.
— ЖыIэт!
Мо мыцIыхухэр нэхъри гъунэгъу мэхъу. Сэмэгурабгъу IэмкIэ нэхъ лъагэм зыгуэр иIыгъыу гу лъызотэр. Ауэ сытми къысхуэлъагъукъым. Сэ гу зылъыстар Хьэсэни къищIа хъунт. И ныбжьэгъур къыIуишыну мэIэбэр.
— Хъунщ иджы. Хъыджэбзхэр вгъэгужьеящ, флъагъуркъэ! –АрщхьэкIэ Заур щхьэ пщтырщ. Апхуэдэу идэнт абы?
— ЗызэрыфщIыр дауэ? Ди гъуэгум фыкъыщIытехьэхэр сыт? – зыкъытIэщIиудурэ мэкIий.
— Уи жьэр зэтепIэ! ПхузэфIэмыкIынум, сэ сыбдэIэпыкъунщ! – сэшхуэ къигъэпIияр дыгъэ къухьэжым пэлыду.
Си псэр дзапэкIэ сIыгъыу, сахохьэр:
— Щывгъэтыж!
Ауэ сытыт схузэфIэкIынур? Зыми гу къыслъамытэу зэрошххэр. ЖьакIэ бэлацэм сэр зэриIыгъыу мапхъуэр. Заур лъоIэсыр. Лъы пщтырыр и дамэмкIэ къожэхыр. Ар щIым зыгуэрым хыфIидза фIэкIа умыщIэу, йохуэхыр.
— ЯукIащ! — дыгъуэгыу дыщхьэщотIысхьэр. Лъы къыздижыр IэкIэ соубыдыр. Замирэ гужьея хъунт. Зыри жимыIэу, зимыгъэхъейуэ и пIэм ижыхьащ. Заретэ гъуэгыу и бгым щIэпха плIэмкIэ пепхыкIыр лъы къыздижыр.
— Хъунщ иджы! А уIэгъэм цIыху илIыкIын хуейкъым, жиIэурэ сэр хыфIидзэри, фоч и щIыбымкIэ къыкъуихри къыттриубыдащ.
— Хуэму! Мыхэр сабийхэщ иджыри, Iух ар! – жи адрейм. И зыщIыкIэхэмкIэ къыбощIэр, езыми мы къэхъухэр зэрыфIэмыфIыр.
— Мыбыхэм уадэщIу ара? Ара!?
— Мы тхьэмыщкIэхэм я лажьэр сыт? Гуэныхьщ. НакIуэ!
— Уей зыщIыпIи дымыкIуэнут-тIэ! Хуитыныгъэр мы

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: