ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Анэм и псэм дэкIыр и фэм къеIуатэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Насып нэпс

Япэ Iыхьэ
Гъатхэпэт… Щхьэгъубжэм удэплъамэ дунейр тIэкIу хуэщIыIэу къыпщыхъут, жьы щIыIи къепщэт. Дыгъэм: «Си бзийхэр къыкъуэсхын, хьэмэрэ иджыри жьыIуэ?»,-жыхуиIэу пшэм къыкъуэплъыт. Зы махуэ-махуитIкIэ упэплъэ хъунут дуней псом и зэщIэгъэгъэкIэм. ЩIылъэм и псэ щIыIэм исар къызэIуихыжыну хьэзырт, уафэм пшэ фIыцIэжь кърихуэкIхэр зэран хуэмыхъуу щытамэ.
Сытуи хуэныкъуэ гур гъатхэм – хуабэм, дахэм, щIыкIафIэм… Уеблэмэ, гъатхэр – ар лъагъуныгъэм хуэгъэфэща мазищ къудейщ. Гъатхэракъэ-тIэ цIыхум и гур IэфIагъэ щылъыхъуэр? Апхуэдизу ар здыхэлъри гъатхэращ.
Саннетэрэ Азэмэтрэ гъатхэратэкъэ щызэрыцIыхуар… Абыхэм я щапхъэ къудейм урикъуни къыбгурыIуэну — лъагъуныгъэ гъатхэм къежьам нэхъ къару быдэ зэриIэри, зэрынэхъ къабзэри. А цIыкIуитIыр еджапIэм щызэрыцIыхуауэ щытауэ аращ. Факультет зырыз щIэсми, ныбжьышхуэ я зэхуаку дэлъми (Азэмэт къиухт, Саннетэ япэ курсым къыщыщIэтIысхам), абыхэм яку дэлъ IэфIыгъэр зыкъутэфын мащIэт, уеблэмэ, апхуэдэ Iуэхугъуэ щыIэхэтэкъым.
ЗэрызэгурыIуам хуэдэу Саннетэ нэхъ жьыуэ къэтэджри и щхьэгъусэм шхынри хуигъэхьэзыращ. Азэмэт къыщымыушым ар абы щхьэщыхьащ. ЩIалэм ар зэрыфIэфI дыдэри ищIэт. Ауэ нобэ гувэ хъунутэкъыми, мыдрей пщэдджыжь къыщигъэушхэм хуэдэу нобэ и макъым апхуэдэ щабагъэ дыдэ хэлътэкъым:
-Азэмэт, нобэ дыкъызэрыкIэрыху мыхъунур пщыгъупщэжа? Нинэ Мусовнэ къыджиIар пщIэжтэкъэ: «Сыхьэтибгъухэм фыкъакIуэ, щышхэкIэ щхьэгъубжэжь цIыкIумкIэ езыхэм фыкъамылъагъуу фахэплъэнщи нэхъыфIщ, армыхъум псоми зыкъывадзынри хэлъщ…»
-Азэмэт, зо,-жиIэрт абы
-Сынотэдж, сыкъызэщыуат, амырами,-жиIэурэ къэтэджыт ар.
-Укъызэщыуамэ, лIо укъыщIэмытэджыр,-тIэкIуи губжьа хэлъу къыпидзыжащ Саннетэ.
Азэмэт хуабэу къеплъа фIэкI зыри жимыIэу пэшым щIэкIащ и щхьэгъусэм хуигъэхьэзыра шхыным едзэкъэну. Куэд дэмыкIыуи къыщIыхьэжащ, хьэзырыпсу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Мыбы ещхьхэр:

 • Къанкъул Алинэ

 • Зыгуэр къэптхыным:

  Иужьрейхэр

  Къытхыхьэ

  Сайтым къихьар

  Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

  КъыддэIэпыкъу

  Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

  Ныбжьэгъу лъапIэ!

  Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

  Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

  Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

  ЦIыхуу еплъар: 349

  Сообщить об опечатке

  Текст, который будет отправлен нашим редакторам: