ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Джэдум хуэмыгъэпщкIур и вейщ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

НасыпыщIэ (ГъукIэ Маринэ)

Гъатхэ жэщыр хуэмурэ хокIуатэ, ауэ сэ иджыри сыгъуэлъыжакъым. «Ромеорэ Джульеттэрэ» трагедием ныщхьэбэ щитIрэ епщIанэу седжэжри, си нэпсхэр еслъэщIэкIыурэ тхылъыр зэгуэспIэжащ. ГъэщIэгъуэныракъэ, дапщэрэ семыджэми, сужэгъуркъым. Лъагъуныгъэм, пэжыгъэм, дахагъэм я щыхьэту зи фэеплъ къытхуэна ныбжьыщIитIым еджэгъуэ къэс нэхъ пэгъунэгъу сахуэхъуу къысщохъу.

Тхылъыр стIолым теслъхьэжри сыгъуэлъыжащ. Мазэр си щхьэгъубжэ IухамкIэ къыдэплъурэ къысхуогуфIэ. ДэнэкIи гъатхэмэ щыIэщ. Жыг баринэхэм, нысащIэм хуэдэу, хужьыбзэу захуэпащ. НысащIэм хуэдэу… А гупсысэм аргуэру си нэгум гуфIэгъуэр ирещIыхь. Сэ схуэдэу… Нэжэгужагъэ си гур зыIыгъым, гъуэлъыпIэм сримыгъэлъу, аргуэру сыкъотэдж. Си щыгъынхэр зыдэлъ шкафыр Iузохри, бостей хужьым си Iэр ирызогъажэ. Мис ар — хъыджэбзу дунейм тету хъуам я хъуэпсапIэр! Лъагъуныгъэм и къабзагъэмрэ и дахагъэмрэ я щыхьэту ар хужьыбзэщ! Насыпым и фащэщ!

Бостейр шкафым къыдызохри щызотIагъэ! Абы нэхъ щыгъын дахэ си гъащIэм симыIауэ къысщохъу. ЩэкI хужьым къыхэщIыкIарэ щыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ягъэщIэращIэу! Ар сщыгъыу гъуджэм сыщиплъэкIэ, къысфIощI си сабиигъуэм къызжаIэжу щыта таурыхъхэм язым сыхэту. СыгуфIэурэ зызогъэкIэрахъуэ. Си бостейри къыздофэ!

ГуфIэгъуэ нэпсхэр къысфIекIуащ! Ярэби, зи хьэгъуэлIыгъуэр къэблагьэ нысащIэ псори апхуэдэу щыту пIэрэ?! Щытгъэнщ! Апхуэдизрэ узыпэплъа насыпыр къыщысым и деж умыпIейтеинкIэ Iэмал иIэкъым. А насыпращ дэ дунейм дыкъытохьэри, дытекIыжыху дызэхъуапсэр. Щыуагьэ длэжьми, IуэхуфI тщIэми, дызыщIэкъур зыщ: насыпыфIэ дыхъуну!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: