Псалъэжь: Биижь умыгъэблагъэ, благъэжь умыгъэбий.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Быныр зыгъашхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Жамбэч Рабия’

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

ФIым къиша Iей

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

КъысхупэкIуэну дыщэми нэгъэсауэ семыгупсысрэ си узыншагъэми хуищIэу гуэпIэскIухьрэ жызигъэIэу сыоыщэIэпыжъуам, гъащIэ псо и уасэн IуэхуфIкIэ сызыхуэупсам къуаншагъэу игъуэтыр къыстрикIутэу псалъэрт. Джатэдзэм къыпыщэщу фIэкIа къысщышыкъуу IугъуэмэкIэ куда псалъэ щIэншэ гущIэгъуншэ къомым щIыкIэншэ щIэхъукIым си гур хупихырт, сфIэпсэкIуэдт итIани.

УIэгъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

УIэгъэу си гъащIэм ухэтщ. Сыт сымыщIэми, усхуэгъэхъужыркъым. Хущхъуэгъуэу, Iэзэгъуэу уэзмыхьэлIар укIуэдыж — сикIуэдыкIыным сынигъэсащ. Арами, Iэмалрэ хэкIыпIэрэ згъуэтыну къыщIэкIынкъым. Содэ сикIуэдыкIми, сыарэзыo сыкъемылми, сыхьэзырщ щхьэузыхь зыпхуэсщIыну.

УпщIэ нагъыщэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Телъыджэу зэхэджащ цIыху гъащIэр. ГъэщIэ­гъуэнми къыщынэркъым абы и къуэгъэнапIэ-быдапIэ куэдым уи нэр къыхузэтепхыныр, ар плъыфэбэу, къуэп­сыбэу, нурыбэу икIи къуэбэбжьабэу зэрыухуам укIэлъыплъыныр. Къып­хуэмыпщытэным хуэдизщ зэ­рыупщIэ нагъыщэ здэ­гъэувыпхъэу а гъащIэм къыт­лъы­къуигъэкI жы­хуэпIэр. Жэуапым я нэхъ пэжыр къэулъэпхъэщыным, хэ­кIыпIэм я нэхъ захуэр къэгъуэтыным зэману тедгъэкIуадэри лъытэгъуейщ.

Уэрыншэу дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Созэш… Сыщозэш уэрыншэу дунейм… Сесэжкъым уи нитIым сызэрыщIэмыплъэнум къысхуихь гукъеуэм. Уеблэмэ, сытебзэхыкIыжыну сфIэигъуэщ уэ ущызимыIэж, ущызмыгъуэтыж дунейм… Дуней зеиншафэм… И насыпкъэ уэ узыхуэпсэум, дунейм узыхутетым – и гурыфIыгъуэр щIэншэу, и дунейр зэпэщу мэпсэу ар.

Уахътыншэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

ГъащIэр зэзгъэщхьыр тхылъышхуэ гуэрщ, езы цIыхум итхыжрэ къыдигъэкIыжу. Ауэ ар хьэзыр, нэщIыса щыхъур дунейм уи щIыб къыщыхуэбгъазэрщ, иужьрей точкэр щыбгъэувыр уи гъащIэ Iыхьэр щыбух дакъикъэрщ. Ди Тхьэшхуэрщ редактор нэхъыщхьэу а тхылъым хуэувыр, абы иIэнкIэ хъуну сюжетри зи IэмыщIэ илъыр аращ.

Сурэт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Куэд щIауэ зэздзэкIыжа хьэпшып гуэрхэм къахэзгъуэтэжа сурэтыр зэпызоплъыхь. Зэманым зи фэри зи теплъэри дэкIуэдам изгъуэтэжыр уи нитIырщ. Дауэ сщыгъупщэнт а тIур?! Вагъуэхэм я пIэкIэ нэхэр уафэгум къыщагъэхутами, тынш дыдэу ууейхэр къахэзгъуэтэжыфынти! СощIэж си нитIым къащIэжа нэпсу абыхэм ятелъэдар зыхуэдизыр. Аркъудейрт — сурэтырт уэ уигу схупыкIыгъар. Ауэ ари сфIэнасып цIыкIутэкъыми, «зэзгъэзахуэурэ» зризгъэкъурт.

Пэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Сытым хуэдэу си гум укъэкIа! Сынаджэ, сынэлъаIуэ пэтми, уи ныбжь къудейм гущIэгъуншэу сыхуогъэныкъуэ. Узэхэсхыну, сыпIущIэну, си дуней гъащIэм укъыхэсшэну си нэ къызэрыпхуикIыр къысхуэмыIуэтэнкIэ сошынэ. Сошынэ, икIи сопIейтей афIэкIа си гъащIэм укъыхэмыхьэжыну къысщызыгъэхъу гупсысэхэр си щхьэм къыщиджэразэкIэ. ЗэкIэ ущымщ, усэро дэгущ. Уэрэ сэрэ дызэпэжыжьэщ, дызэпэжыжьащэщ.

ПщIыхь псэгъапцIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

ФIыгъуэмрэ фыгъуэмрэ зэращIылIа зэдауэ, зэзауэ, зэрыукI гущIэгъуншэм, IэубыдыпIэншэм я зэхуаку къыдэспхъуэтыкIа си гурыфIыгъуэм, си насып кIэухыншэм, си дуней гъащIэр щIэщыгъуэкIэ схуэзыгъэнщIым пхуэслъэгъуащ ныжэбэ пщIыхь. Нэщэнэм я нэхъ хъуэпсэгъуэр къызыхэтэджыкI, гур зыщIэхъуэпс, псэр зыщIэзыгъапсэ гурыфIыгъуэхэр къызыхэхъуэпскIыкI пщIыхь дахащэ.

ПщыхьэпIэ гъащIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Аргуэру къэдыгъуауэ сыногупсыс. ГъэпщкIуауэ си пщIыхьым укъыхызошэ. ЖэщкIэрэ си пщIыхь ущызгъэфIэнырщ сэ гугъапIэу къысхуэнар. ПщIыхьэпIэ зэфэзэщу есхьэкIыну сыхьэзырщ си гъащIэр, уэ ущысщIыгъур аращи. Iезырым я нэхъ хьэлъэр къыщыстыболъхьэ нахуапIэм. Дыгъэ бзийхэм гур щагъэхуабэ, къуалэбзуубзэм дунейр щагъэщхъуэкIэп-лъыкIэ, нэхугъэм и нурым щIымрэ уафэмрэ зэпызыщIэ псоми хуиту ущыхигъаплъэ зэманыр жагъуэгъу къысщыпщIащ уэ.

Насып Iыхьэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Жамбэч Рабия

Мы дунейр плъыфабэу, нурыбэу зыухуам уэркIэ къыпича гъащIэ Iыхьэр сыту къуабэбжьабэу къыхихат. Быркъуэшыркъуэмрэ лъэпощхьэиомрэ я зэхуаку къыдиIущIыкIами ярейщ.

УкъимыгъэщIыххэныр насыиышхуэу къэплъытэу, уи щхьэм щхьэнтэр сбгъэубэ зэпыту ускIуэкIыныр щIэнэкIалъагъэкъэ?!

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 33