Псалъэжь: Зы жьагъэ тIэу ятрэ?
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр’

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150