Псалъэжь: Гузэвэхыр щIэх жьы мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Хьэх Сэфарбий и прозэхэр’

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ щызекIуэкIэ, и лъакъуэ цIыкIухэмкIэ сурэт дахэ дыдэ ищIу. Ауэ а сурэтыр зэи зыми илъагъуркъым – и кIэ кIыхь илъэфымкIэ трегъэкIыж.
А къуалэбзу цIыкIум ещхь цIыхуи щыIэщ, къыпхуищIэр игъэкIуэдыжу.

А къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ЩIэныгъэр, лэжьапIэр, быныр, унэр мылъкур, щIыхьыр… а къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж,жаIэ. КъагурыIуэркъым: Жыгым пхъэщхьэмыщхьэ нэхъыбэ пытыху, щIэгъэкъуэн нэхъ хуэныкъуэщ.

Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

— Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуа уи гугъэкъэ!
— Дауэ?!
— Абы илъэс куэдрэ иригъэкIуэкIа и къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, уэсу къес псор щIым къэсыркъым, атIэ и ныкъуэр унэхэм, псэуалъэхэм, нэгъуэщIхэми я щхьэм къытонэ.

ЦIыхум ягу дыхьэн щхьэкIэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ЦIыхум ягу дыхьэн, дзыхь дзыхь зыхуригъэщIу езым и щхьэ Iуэху дигъэкIынщхьэкIэ утыкушхуэ къиувауэ зымахуэ зыгуэр вурт, мор фхуэсщIэнущ, мыдрейр фхуэсщIэнущ, жиIэу. Сызэгуэпырт: укIытэртэкъым! Сэ сыукIытэрт абы и пIэкIэ – пщIэнумэ, щIэ, умыкIий-умыгуоууэ…
Джэдрэ пэт щыкъакъэр кIэцIа нэужьщ!

Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

— Мы сэ иджыпсту жысIэнум мыхьэнэшхуэ иIэщи, урысыбзэкIэ сыпсэлъэнущ, — зыкъытхуигъэзащ телевизорым и лэжьакIуэм телевизореплъхэм.
Зыкъомрэ апхуэдэу хамэбзэкIэ псэлъа нэужь, адыгэбзэ зыкъищIыжащ – мыхьэнэ щIагъуэ яIэу къилъытэу къыщIэкIынтэкъым а иужькIэ жиIахэм.

Iэнэ лъакъуищым фIэтщ си гъащIэ Iыхьэр зэрыщыту…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Си Дыхъуасэр, си Нобэр, си Пщэдейр – Iэнэ лъакъуищым фIэтщ си гъащIэ Iыхьэр зэрыщыту. Си Дыгъуасэм си фэм ириха жыхуэпIэм ущIэмыупщIэ! Зи нэхъ бэлыхь мащIэ сигъэшэчыркъым си Нобэми.
Ауэ а псори сщигъэгъупщэжынущ си Пщэдейм!

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 210