Псалъэжь: Хьэнэфийхэр зэфыегъущ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Хьэх Сэфарбий’

ЩIэ. Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я адыгэ сайт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Гъэ кIуам Интернетым къыщыунэхуащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я сайт. Ар зи жэрдэмри къызэзыгъэпэщари илъэс куэд щIауэ хасэм хэт Бэрбэч Аслъэнджэрийщ.

Сайтыр къызэригъэпэщын хуей щIэхъуам и щхьэусыгъуэу абы къегъэлъагъуэ иджырей щIалэгъуалэм ар зэхуэсыпIэ, зэпсэлъапIэ, зыкъэгъэлъэгъуапIэ зэрахуэхъуар

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу жаIэ щызекIуэкIэ, и лъакъуэ цIыкIухэмкIэ сурэт дахэ дыдэ ищIу. Ауэ а сурэтыр зэи зыми илъагъуркъым – и кIэ кIыхь илъэфымкIэ трегъэкIыж.
А къуалэбзу цIыкIум ещхь цIыхуи щыIэщ, къыпхуищIэр игъэкIуэдыжу.

Зым жиIэнщ зыгуэри…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Зым жиIэнщ зыгуэри, гущIыхьэ пщыхъунщ, къыптехуэнщ шэуэ. А псалъэ дыдэр нэгъуэщIым къыбжиIэнщи, жыжьэуи уи жагъуэ пщIынкъым.
Сыт ар къызыхэкIыр?
ЖызыIэращ псори зэлъытар: Iуэхур езы псалъэракъым, атIэ ар къызыбгъэдэкI гум къабзагъэрщ.

А къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

ЩIэныгъэр, лэжьапIэр, быныр, унэр мылъкур, щIыхьыр… а къомыр зиIэр иджы сыткIэ къытхуеиж,жаIэ. КъагурыIуэркъым: Жыгым пхъэщхьэмыщхьэ нэхъыбэ пытыху, щIэгъэкъуэн нэхъ хуэныкъуэщ.

Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуащ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

— Музэчыр щIэныгъэхэм я доктор хъуа уи гугъэкъэ!
— Дауэ?!
— Абы илъэс куэдрэ иригъэкIуэкIа и къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, уэсу къес псор щIым къэсыркъым, атIэ и ныкъуэр унэхэм, псэуалъэхэм, нэгъуэщIхэми я щхьэм къытонэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 14