Псалъэжь: Апрелъ мэлыжьыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘ХьэтIэхъу Каринэ’

ХьэтIэхъу Каринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Хасэм хэтхэр, ХьэтIэхъу Каринэ

ХьэтIэхъу КаринэХьэтIэхъу Каринэ 2000 гъэм январым (щIышылэм) и 5-м Тэрч районым хыхьэ Тамбовскэ къуажэм къыщалъхуащ. 2014 гъэм и анэр дунейм зэрехыж лъандэрэ и адэм епI и дэлъхуитIым я гъусэу.
Япэ дыдэу усэ школакIуэу итхауэ щытащ, 2012 гъэм дунейр хъумэн зэрыхуейм теухуауэ зэпеуэ екIуэкIым папщIэ. ИужькIэ диплом зэмылIэужьыгъуэхэри къратащ и усэм щхьэкIэ.
Абдеж щыщIэдзауэ усэ тхыным дихьэхащ. Ахэр нэхъыбэу гур зыгъэуз усэхэщ.
2014 гъэм 9-нэ класс нэужьым КБТТК-м щIэтIысхьауэ пщафIэм хуоджэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 86