Псалъэжь: Фэ пщIынумэ, лы зытелъхьэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа. (Лэгъупыкъу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘«Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр’

Си гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Усэхэр

Плимэщ дунейрСи гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр,
Ар пэжым сэ сщIэну сыхуейт.
ИплIимагъкIэ дунейр къэскIухьынт си пщэдейм,
КъызгуроIуэ фIэкI: щимэщ дунейр!
11.12.2007

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 39