Псалъэжь: Iуэхутхьэбзэри щIыхуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Шорэ Маринэ’

Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ

Гум къыщIэж псынэМазаем (Февралым) и 25-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ фондым къызригъэпэщауэ Налшык къ. Государственный концертный залым щекIуэкIащ куэд мыщIу дунейм къытехьа «Си усыгъэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Шорэ Маринэ щагъэлъапIэ пшыхь.
Мы пщыхьэщхьэм къекIуэлIахэщ Маринэ и благъэхэр, и ныбжьэгъухэр, къыдэлэжьахэр, къыдеджэхэр, езыгъаджэхэр, тхакIуэ цIэрыIуэхэр, усэ зифIэфIхэр, ди «Шыхулъагъуэм» хэтхэри.

«Си усыгъэхэр». Шорэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тхылъхэр, ХъыбарыщIэхэр, Шорэ Маринэ

Си усыгъэхэр, Шорэ Маринэ, 2015«Си усыгъэхэр» — аращ зэреджэр Шорэ Маринэ и япэ тхылъым. Мы тхылъым ихуащ лъагъуныгъэм, ныбжьэгъугъэм, хэкум, цIыху зыхущытыкIэхэм, дуней дыкъэзхъурейхьым, нэгъуэщIхэми теухуа усэхэр.

Мы тхылъым япэ щIыкIэ фIэщыгъэцIэу хуищIауэ щытат «Гум къыщIэж псынэ». Ауэ зэрымыщIагъэкIэ зэхъуэкIа хъуащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 20