Псалъэжь: Мастэри саугъэтщи, махъшэри саугъэтщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Щомахуэ Залинэ и прозэхэр’

Япэ тхылъыр адэ-анэм тыгъэ яхуещI

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Щомахуэ Залинэ

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Инарыкъуей къуажэм дэсхэм Литературам и илъэсыр гуапэу кърагъэблэгъащ. Щомахуэ За­линэ и «Мадоннэ» тхылъым «лъэтеувэ» шыхуашIащ езыр къыщалъхуа къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Абы къекIуэлIащ тхакIуэ ныбжьыщIэм и унагъуэмрэ и благъэ-Iыхьлыхэмрэ, жылэм дэс нэхъыжьхэр, Тэрч районым, Инары­къуей къуажэм я администрацэхэм я лэжьакIуэхэр, тхакIуэхэр. школ егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэр.

Лъагъуныгъэ уз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Гум и жьантIэм дэтIысхьауэ, зригъэщIсикIауэ и курыкупеэм ис лъагъуныгъэр и макъ къызэрихькIэ къыещодыхьэшх. Зэман-зэманкIэрэ согузавэ блэкIхэр къигъэплъэнкIэ, сызыхэтхэм сызыхахынкIэ.

Хьэмблур щIым пхыпщурэ гъуанэпщIанэ зэрищIым сщхьыркъабзэу, лыIгъуныгъэр гум къипщхьэщ, и зы кIапэм къышыщЬщзэри. кIуэтэху нэхъ ин хъууэрэ, ар зэрыщыту зэщIищтащ. Зэи си пщIыхьэпIэ къыхэхуэнтэкъым а узыр сэ сэфыкIыну.

Псэм и дуней

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

ГъэщIэгъуэнкъэ мы дунейр? ГъэщIэгъуэнщ! Зэманым зыри лъэщIэмыхьэу жэуэ жаIэ. Сэ абы и пэ ситу къысфIощI. ГъэщIэгъуэнщ, ауэ мы гъащIэр зэгуэр къэзгъэщIауэ къыещохъуж. Iэпкълъэпкъыр цIынэми, псэр жьы хъуащ. Зэман-зэманкIэ абы езэшаифэ изоплъ, зэми щIаIуэнтIам ярейуэ щIопхъуэри, сылъэщIыхьэжыркъым. Гузэвэгъуэ с гуауэ IущIамэ, псэм быдэу зиIыгъщ. Абы гъащIэм куэд щилъэгъуагъэнщ, гур зэгуоч.

Аушыджэр къуажэкIэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Ярэби, Аушыджэр къуажэ фыщыIагъэххи фэ зэгуэр? Дахэщ, пэжкъэ? Псом хуэмыдэу Аушыджэр къуажэкIэр… КъуажэкIэ дыдэр, хэубыдыкIауэ. ИгъащIэм сыщымыIауэ сыкIуати, ауэ дахэт, ауэ дахэт: бгырэ мэзкIэ къэгъэтIылъыхьарэ къызыхихри щIэхъущIэри къыпхуэмьнцI Шэрэджыжь и гупэм жэщи махуи ух имыIу щыхъущIу! Дахагъэми къыфIэкIи, бгъэщIэгъуэн куэд хэлъщ ихъуреягъкIэ щыплъагъуми. Бгымрэ псымрэ сыт хуэдизкIэ зым адрсйр и плъапIэрэ зэхуэпабгъэу мыкIуэми, я зэхуакум дэлъщи, къуажэм зэлъигъэIэсыркъым. Ар тIури щызэхуэзэжым унэсыным километр ныкъуэ хуэдэ иIэжу, зы унэ зэгуэт щытщ, къуажэр абыкIэ ягъэбыдэж нэхъей. Мис абы и гупэ псыхъуэр… нэгъуэщIу схужыIэнукъым, мыпхуэдэу фIэкIа: псэм зыщитIыж щIаналъэщ!

А махуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Гъатхэщ. Зызыгъэгува щIымахуэм иригъэзэша цIыхури дунейри къощIэрэщIэж. Дыгъэр къахуэгумащIэу зэрыхуежьэу, удз цIыкIухэм я щхьэр щIым къыхагъэжауэ заплъыхь, загъэщIагъуэ. Къуажэдэсым и къалэныр нэхъыбэж хъуами, къытехьэлъэркъым, и щхьэ и Iуэху зэрызэфIигъэкIын яужь итщ. Аращ илъэс къэси зэрекIуэкIыр, ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, цIыхум а къалэн дыдэхэр илъэс къэс ищIэ пэтми, зэи иужэгъуртэкъым. Дэтхэнэ жылэми хуэдэу, ди къуажэми къэсащ гъатхэр, бзу уэрэдкIэ гъэпсауэ. ЛIыжь-фызыжьхэр тетIысхьэпIэм тесырей хъуащ. Щыгъын хьэлъэхэр щызыхыжа сабийхэр школым кIуэр къэнауэ мажэр, мэгуфIэ. Мыпхуэдизу дахэ ди гугъакъым ди къуажэр жаIэурэ, йоплъ къэпсэуж къэкIыгъэхэм зыщамыгъэнщIу. Школ нэужьым адэ-анэхэм яхуэмыубыдыжу са­бийхэр уэрамым къыдокIри топ мэджэгу, заплъыхь, хьэуа къабзэм хэзэрыхьа епэрымэ гуакIуэмкIэ гум фIэфIыху мэбауэ, мэтхъэж.

ПситIым я уэрэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

— КъызэдаIуэт, едаIуэт си макъ пхуэсшэщIам, ар уигу ирохьыр, пэжкъэ? КъыбгурыIуэ къыщIэкIынкъым бжесIэр, лъагъуныгъэм и уэрэд зэрыпхуэзусыр. Ар уэрэдыщIэщ уэр фIэкI зыми и пэкIэ зэхимыхауэ, ныжэбэ сымыжейуэ пхуэзусауэ. Ар гум къиIукI макъамэщ, къедаIуэт пхуэзуса уэрэдым. КъыбгурыIуэркъым, ауэ уэ уощIэ ар фIы гуэрым зэрытеухуар, уфIэфIщ, пщэдджыжькIэ си уэрэдыр уэ

Псэм и гъащIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

(Гупсысэр псалъэкIэ)
Псэхэхым и махуэ къалэныр зэфIигъэкIри игу зэгъауэ тIысыжащ. Аращ, зы псэ ихьыжащ, зэгуэр езым къытрахыу къыфIахьар. ГъащIэм къыщыхъу псор зи гум, зи псэм тегуплIам щытыкIэ щIагъуэ иIэнт, чэфым хуэдэу ехыжащ дунейм. Псэхэхым абы и псэ хьэлъэр тхьэусыхэурэ ирилъэфэжьэжащ. Хьэдрыхэ щынэсыжам игъэщIэгъуащ, къихьар жэнэтым занщIэу яхьати. МащIэщ апхуэдэу къэнэжар: къэзыгъэщIар и фIэщ хъурт, ерыскъыуэ и пщIэнтIэпскIэ къилэжьа фIэкIа зыIуилъхьакъым, дыгъуакъым, фыщIакъым, зимыIэм дэIэпыкъуащ. Мылъкушхуи зэригъэпэщакъым. Ауэ

Ухэтщ си гъатхэм (Прозэу тха усэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Ухэтщ си гъатхэм, си псэм и сурэтыр зытращIыкIа. Сыт хэпщIыкIрэ абы? Зыри… УщызогъафIэ гъатхэ щIэращIэм, ущызохъумэ дуней псэуныгум, ущагъэлъапIэ дунеищIэ къалъхум. Уэ умыщIэххэу ущопсэу си гъатхэм. Сыт щIэгъатхэр?.. Гъатхэращ щIылъэр щыбэуэжыр и сэфэтым щихьэжыр. Зи ишэгъуэ хъыджэбзым ещхьэркъабзэщ гъатхэр, хуэбгъадэ хъун щымыIэу. Бзэрабзэу гъащIэр гъатхэм къоунэху, имыщIэу пщалъэ ди псэм зегъэпсэху. Зыхуэзгъэфащэр уэрщ а гъатхэр, узотыр тыгъэу си псэр зыхьэхуам. ГъащIэщIэ куэд къегъэщI гъатхэм, абы и къалэныр

Анэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Бгы нэпкъ къыгуэудам уэс къесагъащIэ теса фIэкIа умыщIэну, хужьыбзэу, нурыр къызыщхьэщих сабий магъри тесщ. Сабийм и нэм къыщIэж нэпсхэр зытеткIуэ щIыр кърилыгъукI хуэдэщ. — Сыт ущIэгъыр?- и бгъэдэкIуати и щIэупщIи зы ищIащ лIыжь мыцIыхум. — Ухэт уэ? – нэпсыр зыщIэз нэм щIэIуэтыхьыурэ къопсалъэ щIалэ цIыкIур. — Умыгъ си щIалэ, улIкъэ уэ, умыгъ, – игъэудыIужыну хэтщ мо сабийм и хужьагъым нэхърэ зи фэр нэхъ хужьыж лIыжьым. Мы щIыпIэм щыпсэу

Мадоннэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Псэ зиIэм уэрэд жеIэ

Уэрам фейцейхэр нэхъ фейцеиж зыщIу къыпщыхъу лIыжь зыфIэмыхьэр хуэму макIуэ, зи пэм гъущI папцIэ пылъ баш цIыкIур зэщIигъакъуэурэ. Зи щыгъыныр жьы, фIей, чэтхъа а лIыжьыр зылъагъухэм, дауи, гурымыхь къащохъу. Жэщым уэшх къешхати, зиутэжат тхьэмыщкIэм. Пшэ бэлацэжьхэр дамэдазэ ищIауэ къыдэплъ дыгъэр махуэр уэфI зэрыхъунум и нэщэнэ къыпщохъури, уегъэгуфIэ, ауэ зэкIэ узэригъэхуабэ щIагъуэ щыIэкъым.
Вагъуэ цIыкIухэр жэщым уафэм ипхъауэ зэрыщытым ещхьу цIыхухэр къалэм дэз къохъу. Ахэр

Насыпыр Iэрыхьэ-IэрыкIщ (Прозэу тха усэ)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Содыж аргуэру зы насып, ар щымысхьыжу ячэтхъащ. Содыж сегугъуу, къэзгъэзэжу, насып щIэрыщIэу зэрахуэупсар, содыж цIыху гъащIэ, цIыху насып, къелъэпэуащи къэсщтэжауэ. ЗгъэщIэрэщIэжу, сегугъупэу, щхьэфэдыр си гум къысхуимыщтэу, содыж зи уасэр ящыгъупщэжар. ЯщIэжкъым ахэм зэман ипэ насыпым зэрыщIэхъуэпсар, тхьэхуэплъэ хъуауэ жэщ хъурейкIэ, а зым щIэлъэIуурэ щыIурихар. ПщIыхьэпIэу ялъэгъуамкIэ псэууэ, нэгъуэщIхэр яфIэнасыпыфIэу, узэIэбэкIыжмэ, улъэIэсыну, жыжьэкъым щыщIэхъуэпсар.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 683