Псалъэжь: Ахъшэр лъэмыжщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Щомахуэ Залинэ’

Залинэ и гъатхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Щомахуэ Залинэ

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

Ди лэжьэгъу Щомахуэ Залинэ «Мадоннэ» зыфIища и япэ тхылъыр дунейм къытохьэ.

«КуэдкIэ зызогъэщхь а тIур – фIыуэ слъагъу псоми езгъэфIэкI, си гум IэфIу щызгъафIэ си анэмрэ гъатхэмрэ. Си анэр гъащIэм гъатхэу къызитащ, и псэлъэкIи, и плъэкIи, и псэукIэ къудеи емыщхьу зыми.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

Япэ тхылъыр адэ-анэм тыгъэ яхуещI

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ХъыбарыщIэхэр, Щомахуэ Залинэ

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Щомахуэ Залинэ, Джатэжьей Ритэ, Шэрий Ислъам

Инарыкъуей къуажэм дэсхэм Литературам и илъэсыр гуапэу кърагъэблэгъащ. Щомахуэ За­линэ и «Мадоннэ» тхылъым «лъэтеувэ» шыхуашIащ езыр къыщалъхуа къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Абы къекIуэлIащ тхакIуэ ныбжьыщIэм и унагъуэмрэ и благъэ-Iыхьлыхэмрэ, жылэм дэс нэхъыжьхэр, Тэрч районым, Инары­къуей къуажэм я администрацэхэм я лэжьакIуэхэр, тхакIуэхэр. школ егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэр.

Лъагъуныгъэ уз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Гум и жьантIэм дэтIысхьауэ, зригъэщIсикIауэ и курыкупеэм ис лъагъуныгъэр и макъ къызэрихькIэ къыещодыхьэшх. Зэман-зэманкIэрэ согузавэ блэкIхэр къигъэплъэнкIэ, сызыхэтхэм сызыхахынкIэ.

Хьэмблур щIым пхыпщурэ гъуанэпщIанэ зэрищIым сщхьыркъабзэу, лыIгъуныгъэр гум къипщхьэщ, и зы кIапэм къышыщЬщзэри. кIуэтэху нэхъ ин хъууэрэ, ар зэрыщыту зэщIищтащ. Зэи си пщIыхьэпIэ къыхэхуэнтэкъым а узыр сэ сэфыкIыну.

Псэм и дуней

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

ГъэщIэгъуэнкъэ мы дунейр? ГъэщIэгъуэнщ! Зэманым зыри лъэщIэмыхьэу жэуэ жаIэ. Сэ абы и пэ ситу къысфIощI. ГъэщIэгъуэнщ, ауэ мы гъащIэр зэгуэр къэзгъэщIауэ къыещохъуж. Iэпкълъэпкъыр цIынэми, псэр жьы хъуащ. Зэман-зэманкIэ абы езэшаифэ изоплъ, зэми щIаIуэнтIам ярейуэ щIопхъуэри, сылъэщIыхьэжыркъым. Гузэвэгъуэ с гуауэ IущIамэ, псэм быдэу зиIыгъщ. Абы гъащIэм куэд щилъэгъуагъэнщ, гур зэгуоч.

Аушыджэр къуажэкIэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Ярэби, Аушыджэр къуажэ фыщыIагъэххи фэ зэгуэр? Дахэщ, пэжкъэ? Псом хуэмыдэу Аушыджэр къуажэкIэр… КъуажэкIэ дыдэр, хэубыдыкIауэ. ИгъащIэм сыщымыIауэ сыкIуати, ауэ дахэт, ауэ дахэт: бгырэ мэзкIэ къэгъэтIылъыхьарэ къызыхихри щIэхъущIэри къыпхуэмьнцI Шэрэджыжь и гупэм жэщи махуи ух имыIу щыхъущIу! Дахагъэми къыфIэкIи, бгъэщIэгъуэн куэд хэлъщ ихъуреягъкIэ щыплъагъуми. Бгымрэ псымрэ сыт хуэдизкIэ зым адрсйр и плъапIэрэ зэхуэпабгъэу мыкIуэми, я зэхуакум дэлъщи, къуажэм зэлъигъэIэсыркъым. Ар тIури щызэхуэзэжым унэсыным километр ныкъуэ хуэдэ иIэжу, зы унэ зэгуэт щытщ, къуажэр абыкIэ ягъэбыдэж нэхъей. Мис абы и гупэ псыхъуэр… нэгъуэщIу схужыIэнукъым, мыпхуэдэу фIэкIа: псэм зыщитIыж щIаналъэщ!

А махуэм

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

Гъатхэщ. Зызыгъэгува щIымахуэм иригъэзэша цIыхури дунейри къощIэрэщIэж. Дыгъэр къахуэгумащIэу зэрыхуежьэу, удз цIыкIухэм я щхьэр щIым къыхагъэжауэ заплъыхь, загъэщIагъуэ. Къуажэдэсым и къалэныр нэхъыбэж хъуами, къытехьэлъэркъым, и щхьэ и Iуэху зэрызэфIигъэкIын яужь итщ. Аращ илъэс къэси зэрекIуэкIыр, ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, цIыхум а къалэн дыдэхэр илъэс къэс ищIэ пэтми, зэи иужэгъуртэкъым. Дэтхэнэ жылэми хуэдэу, ди къуажэми къэсащ гъатхэр, бзу уэрэдкIэ гъэпсауэ. ЛIыжь-фызыжьхэр тетIысхьэпIэм тесырей хъуащ. Щыгъын хьэлъэхэр щызыхыжа сабийхэр школым кIуэр къэнауэ мажэр, мэгуфIэ. Мыпхуэдизу дахэ ди гугъакъым ди къуажэр жаIэурэ, йоплъ къэпсэуж къэкIыгъэхэм зыщамыгъэнщIу. Школ нэужьым адэ-анэхэм яхуэмыубыдыжу са­бийхэр уэрамым къыдокIри топ мэджэгу, заплъыхь, хьэуа къабзэм хэзэрыхьа епэрымэ гуакIуэмкIэ гум фIэфIыху мэбауэ, мэтхъэж.

«Мадоннэ». Щомахуэ Залинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Тхылъхэр, Щомахуэ Залинэ

"Мадоннэ". Щомахуэ Залинэ, 2014

«Мадоннэ». Щомахуэ Залинэ, 2014

«Мадоннэ» — аращ зэреджэр Щомахуэ Залинэ и япэ тхылъым. Мы тхылъым къыщыбгъуэтыфынущ Залинэ и тхыгъэ зыбжанэ, ахэм ящыщщ прозэу тха усэхэри.

«Мадоннэ» тхылъыр къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

ПситIым я уэрэд

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Щомахуэ Залинэ

— КъызэдаIуэт, едаIуэт си макъ пхуэсшэщIам, ар уигу ирохьыр, пэжкъэ? КъыбгурыIуэ къыщIэкIынкъым бжесIэр, лъагъуныгъэм и уэрэд зэрыпхуэзусыр. Ар уэрэдыщIэщ уэр фIэкI зыми и пэкIэ зэхимыхауэ, ныжэбэ сымыжейуэ пхуэзусауэ. Ар гум къиIукI макъамэщ, къедаIуэт пхуэзуса уэрэдым. КъыбгурыIуэркъым, ауэ уэ уощIэ ар фIы гуэрым зэрытеухуар, уфIэфIщ, пщэдджыжькIэ си уэрэдыр уэ

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 15