Псалъэжь: Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщIи ущымытхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘ШэрIужь Аслъэн и усэхэр’

ЦIыху исоми ямыщIэ и щэхухэр къафэбзэм…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ШэрIужь Аслъэн

***

ЦIыху исоми ямыщIэ и щэхухэр къафэбзэм,

Ар IэкIуэлъакIуэу егъабзэ Щэмырзэм.

Бзэр зэраIуатэр Iэплъэпкъщи зешэщIыр,

Мэлъейр зэм къурш бжэну, зэм уэгум зеIэтыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 104