Псалъэжь: Мыгъуэр мыгъуэщIкъым, ищIыр тэджыжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘ШэрIужь Аслъэн’

ЦIыху исоми ямыщIэ и щэхухэр къафэбзэм…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ШэрIужь Аслъэн

***

ЦIыху исоми ямыщIэ и щэхухэр къафэбзэм,

Ар IэкIуэлъакIуэу егъабзэ Щэмырзэм.

Бзэр зэраIуатэр Iэплъэпкъщи зешэщIыр,

Мэлъейр зэм къурш бжэну, зэм уэгум зеIэтыр.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 293