Псалъэжь: Зэбий нэхърэ зэбэу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8