Псалъэжь: Дунейр зыгъэнэхур зы дигъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Нартокъуэ Анжелэ и прозэхэр’

Лъагъуныгъэ уз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Илъэс зыбжанэ мэхъури, зигъэпагэу, пкъы псыгъуэ, щхьэ бацэ хъужу, зы балий жыг итщ ди хадэм. Ар си анэм сэрэ хэтсауэ щытат. Арагъэнт абы сэ нэхъ гулъытэрэ пщIэрэ хуэсщIу, псыкIэ сыщIыхуэсакъыр, и жьауэм зызгъафIэу си зыгъэпсэхугъуэ зэманыр щIыщызгъакIуэр.

Гум и лъагъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэт. Июль мазэт. Дунейр хуабэт. Зэныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIухэр помидор щIэч губгъуэм дыкIуэрт. Махуэм и кIыхьыгъуэрэ икIи мо хуабэм къыщыттехьэлъэ къэхъурт. Ауэ улахуэр тэмэму къыдатти, гугъуехьри псынщIэу тщыгъупщэжырт. ПщIэнтIэпскIэ къэдлэжьа сомым дыщыгуфIыкIыу дыкъэкIуэжырт.

Псэ псори зэныбжьщ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

БжьыхьэкIэт. Жыгхэр пцIанэт, нэщхъейт. ПщIащэхэр щIым щыфыжырт. Пшэ гуэрэнхэм уафэ лъащIэм зыщаубгъуат. Жьы мащIэ зыщIэт уэшх-уэсыр зэхэлъу къехырт.
Дунейр нэщхъейми, щIыIэм пкъыр зэприсыкIми, гум ехуэбылIэу зы хьэблэм, мызу, гуфIэгъуитI дэлът.

Замирэ и гукъэкIыж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

— Псалъэ гуапэкIэ, тыгъэ дахэхэмкIэ сыкъыдихьэхат абы, — къеIуэтэж и лъагъуныгъэм и хъыбар Замирэ. КъыскIэлъижыхьырт, дэнэ сымыкIуами, си ужьым итт. Ныбжь нэхъей скIэрыкIыртэкъым. Махуэ лъапIэхэм ирихьэлIэу гулъытэ къысхуищIырт, сигъэгушхуэрт.

Маринэ и гухэлъхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Къулъкъужыныпсыр уэрт, бгы лъагэм къыхуэхъущIэу ежэхырт. Псы ежэхыр зыдэт къуэм и джабитIым я зым тесырейт зы щIалэ, и гупэр псым хуэгъэзауэ. Абы ифIэфIт псы ежэхым и макъым щIэдэIуу щысын.

Бланэ щалъху мэкIуэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Жейбащхъуафэщ дунейр. Уэгу лъащIэм хуэмыхуу зелъэщI. Пщэджыжь дыгъэр сакъыу пшэхэм къызэпхоплъ. Жьыбгъэ щIыIэр уэрамхэм щозэран. ПщIащэ гъуэжьхэр гъуэжькуийм къыдофэ. Къат-къату зэтет фэтэр = унэхэм я щхьэгъубжэхэр зэмыфэгъуу къызэщIонэ.

Кристинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэ уэшхыр щхьэгъубжэм къытотIыркъэ. Уэгу щIыхум ит дыгъэ жьэражьэр пшэ фIыцIэжьхэм хуэмурэ щIахъумэ. КIуэ пэтми, уэшхыр нэхъ ин мэхъу. Абы и макъым щIэдэIуу щхьэгъубжэм Iутт Даринэ. Тэлай дэкIри, уафэр зэщIэзуфа пшэ гуэрэнхэр зэбгырыкIыу хуежьащ. Уэгум къихутащ лэгъупыкъу.

Лъагъуныгъэм и къарур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Сыту гугъу зыгуэрым ущыпэплъэр. Iур пIейтейуэ, зэманыр пхуэмыгъакIуэу, а дакъикъэр щIэх къэмысыну къыпщохъу. Сыхьэтыр хым сыкIуэнщ, жиIащ. Дакъи-къэ тIощIрэ тхурэщ иIэжыр. Алъандэрэ Iуэху сщIэми, кино сеплъми, зыгуэрурэ махуэр кIуат. Иджы а дакъи-къэ бжыгъэхэр схуэгъакIуэркъым. Къысщохъу махуэ тIощIрэ тхууэ. Сыхьэтри и пIэм ина нэхъей, сыту хуэ-мыхущэ. Щхьэ къездзыхыу сымыкъутэрэ?! Хьэ банэ макъ зэхызохри, нэхъ жьыуэ къэкIуауэ пIэрэ? Хьэуэ, къэкIуакъым. Зыри къэкIуакъым.

ГъащIэм и пцIымрэ и пэжымрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Мэжидрэ Зинэрэ хъыджэбзищ зэдаIэт — Каринэ, Ланэ, Маринэ. Щыри балигъ хъуат. Дауи, тынштэкъым ахэр зыхуей хуэбгъэзэну, а зыхуейри мащIэфащIэу щыщымыткIэ: псоми я нэ къыхуикIырт дунеяплъэ къакIухьыну, зэпымыууэ я нэгу зрагъэужьыну. Ауэ ар къатехьэлъэртэкъым зэщхьэгъусэхэм — хэIэтыкIауэ псэухэрт, иджы къулеижь къэунэхуахэм хуэдэт. Хъы-джэбзхэм нэхъ ета — яхэтыр анэракъэ, езы Зинэ фIэфIт къитхъутхъукIыу псэун, ешхэ-ефэ тIэкIур зыхилъхьэ щыIэтэкъым, къыдихырт, щхьэусыгъуэ игъуэтыху.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 107