Псалъэжь: КъуэщIий мафIэми шэ къегъэпщт.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Нартокъуэ Анжелэ’

Лъагъуныгъэ уз

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Илъэс зыбжанэ мэхъури, зигъэпагэу, пкъы псыгъуэ, щхьэ бацэ хъужу, зы балий жыг итщ ди хадэм. Ар си анэм сэрэ хэтсауэ щытат. Арагъэнт абы сэ нэхъ гулъытэрэ пщIэрэ хуэсщIу, псыкIэ сыщIыхуэсакъыр, и жьауэм зызгъафIэу си зыгъэпсэхугъуэ зэманыр щIыщызгъакIуэр.

Гум и лъагъуэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэт. Июль мазэт. Дунейр хуабэт. Зэныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIухэр помидор щIэч губгъуэм дыкIуэрт. Махуэм и кIыхьыгъуэрэ икIи мо хуабэм къыщыттехьэлъэ къэхъурт. Ауэ улахуэр тэмэму къыдатти, гугъуехьри псынщIэу тщыгъупщэжырт. ПщIэнтIэпскIэ къэдлэжьа сомым дыщыгуфIыкIыу дыкъэкIуэжырт.

Псэ псори зэныбжьщ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

БжьыхьэкIэт. Жыгхэр пцIанэт, нэщхъейт. ПщIащэхэр щIым щыфыжырт. Пшэ гуэрэнхэм уафэ лъащIэм зыщаубгъуат. Жьы мащIэ зыщIэт уэшх-уэсыр зэхэлъу къехырт.
Дунейр нэщхъейми, щIыIэм пкъыр зэприсыкIми, гум ехуэбылIэу зы хьэблэм, мызу, гуфIэгъуитI дэлът.

Замирэ и гукъэкIыж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

— Псалъэ гуапэкIэ, тыгъэ дахэхэмкIэ сыкъыдихьэхат абы, — къеIуэтэж и лъагъуныгъэм и хъыбар Замирэ. КъыскIэлъижыхьырт, дэнэ сымыкIуами, си ужьым итт. Ныбжь нэхъей скIэрыкIыртэкъым. Махуэ лъапIэхэм ирихьэлIэу гулъытэ къысхуищIырт, сигъэгушхуэрт.

Маринэ и гухэлъхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Къулъкъужыныпсыр уэрт, бгы лъагэм къыхуэхъущIэу ежэхырт. Псы ежэхыр зыдэт къуэм и джабитIым я зым тесырейт зы щIалэ, и гупэр псым хуэгъэзауэ. Абы ифIэфIт псы ежэхым и макъым щIэдэIуу щысын.

Бланэ щалъху мэкIуэж

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Жейбащхъуафэщ дунейр. Уэгу лъащIэм хуэмыхуу зелъэщI. Пщэджыжь дыгъэр сакъыу пшэхэм къызэпхоплъ. Жьыбгъэ щIыIэр уэрамхэм щозэран. ПщIащэ гъуэжьхэр гъуэжькуийм къыдофэ. Къат-къату зэтет фэтэр = унэхэм я щхьэгъубжэхэр зэмыфэгъуу къызэщIонэ.

«Лъагъуныгъэм и къару»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, ХъыбарыщIэхэр

Нартокъуэ АнжелэЗэрытщIэщи, дунейм удз зэмылIэужьыгъуэу гъэщIэгъуэн куэд тетщ. Ахэр хэти илъэс къэс къокIыж, хэти илъэс зыбжанэм зэ «къытхукъоплъ», языныкъуэхэм илъэс пщIырыпщIкIэ щIым и IэфIыр зэхуахьэс. Ди нобэрей лъэпкъ литературэр илъэс куэдкIэ къэмыкIыжу цIыхур зыхуэзыгъэныкъуа удз хущхъуэм ебгъэщхь хъуну къызолъытэ.

Кристинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ

Гъэмахуэ уэшхыр щхьэгъубжэм къытотIыркъэ. Уэгу щIыхум ит дыгъэ жьэражьэр пшэ фIыцIэжьхэм хуэмурэ щIахъумэ. КIуэ пэтми, уэшхыр нэхъ ин мэхъу. Абы и макъым щIэдэIуу щхьэгъубжэм Iутт Даринэ. Тэлай дэкIри, уафэр зэщIэзуфа пшэ гуэрэнхэр зэбгырыкIыу хуежьащ. Уэгум къихутащ лэгъупыкъу.

Ирегъагъэ къудамэщIэр!

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, Хъуэжэ Жаннэ, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм Хьэх Сэфарбий щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэхуэхьэса «КъудамэщIэ» тхылъыр.

Адыгэ литературэм, псом хуэмыдэу, поэзием и щытыкIэм игъэпIейтейхэр иужьрей зэманым тегузэвыхь хъуат тхакIуэ ныбжьыщIэхэр ди литературэм къызэрыхэмыхьэжым.

«Лъагъуныгъэм и къару». Нартокъуэ Анжелэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Нартокъуэ Анжелэ, Тхылъхэр

«Лъагъуныгъэм и къару». Нартокъуэ Анжелэ, 2013

«Лъагъуныгъэм и къару». Нартокъуэ Анжелэ, 2013

Нартокъуэ Анжелэ и тхыгъэ зыбжанэ щызэхуэхьэсащ и япэ тхылъ «Лъагъуныгъэм и къару» жыхуиIэм.

«Лъагъуныгъэм и къару» тхылъыр къипхыфынущ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 8