Псалъэжь: Фызтехрэ тIэу хеящIэрэ умыщIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди вы хужь цIыкIу шыгъу бэшхщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘НафIэдз Мухьэмэд и прозэхэр’

Iумахуэ и дэшхуейхэр

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: НафIэдз Мухьэмэд

Ди гъунэгъу Сэрэж дадэ хъыбар жебгъэIэжу убгъэдэсыныр куэд и уасэщ. Абы имыщIэр укIуэдыж, жыхуаIэм хуэдэщ.

Зы махуэ гуэрым «хъыбар гуэрхэр къезгъэIуэтэжынщ, езыри тIэкIу тезгъэунщ», жысIэри дадэм и деж секIуэкIауэ солъагъу: Сэрэж дэшхуей жыгыщIэ цIыкIуитI къыхитIыкIауэ хадэм къокIыж. ЗэрищIынумкIэ сыщеупщIым, жиIащ:

— Мо Iуащхьэ щыгум щыхэссэнущ, си фэеплъу къыфхуэнэн щхьэкIэ, — и Iэр ищIащ хьэблэ цIыкIум ди джэгупIэ IуащхьэжьымкIэ.

— Ар сыт щхьэкIэ? – згъэщIэгъуащ сэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 462