Псалъэжь: Зи шэгын еблэм бланэр фIокIуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Мокъуэ Лаурэ’

Мокъуэ Лаурэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Мокъуэ Лаурэ, Хасэм хэтхэр

Мокъуэ ЛаурэМокъуэ Лаурэ Нартан къуажэм 1988 гъэм августым (шыщхьэIум) и 31-м къыщалъхуащ. Псыгуэнсу къуажэм дэт школыр къиуха нэужь, егъэджакIуэ IэщIагъэм хуеджэну щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и педагогикэ колледжым икIи ехъулIэныгъэхэр иIэу къиухащ.
Иджыпсту КъБКъУ-м филологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щоджэ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 25