Псалъэжь: Куэсэ хьэсэгъу IумыщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘КIарэ Альбинэ и тхылъхэр’

«Си Iэлъыныр узот». КIарэ Альбинэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Тхылъхэр

"Си Iэлъыныр узот". КIарэ Альбинэ, 2011

«Си Iэлъыныр узот». КIарэ Альбинэ, 2011

«Си Iэлъыныр узот» — аращ зэреджэр КIарэ Альбинэ и япэ тхылъым. Мы тхылъым къыщыбгъуэтыфынущ Альбинэ и тхыгъэ зыбжанэ.

«Си Iэлъыныр узот» тхылъыр къипхыфынущ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

Хьэх Сэфарбий КIарэ Альбинэ и тхылъым теухуауэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Хьэх Сэфарбий

Си  Iэлъныр  узот

Гъуэгу махуэ

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэмкIэ къулейуэ жыпIэ хъунукъым ди къэбэрдей литературэр. ТхакIуэ билет зыIыгъыу мызэманым диIэм пенс ныбжьымнэмысауэ е абы гъунэгъу хуэмыхъуауэ къытхэтырзытхухщ. Абыхэм мы зэман гугъум зэрыпсэун Iуэху  нэхъ зэрахуэ, тхэным нэхърэ. Абы къикIыр сыт –шынагъуэщ зэман кIапэ тIэкIу дэкIмэ, ди лъэпкъ литературэм къуилъхьэжыпэнкIэ.  Абы къишэнущ лъэпкъ кIуэдыр.  Лъэпкъыр лъэпкъ зыщIыж бзэм и хъумапIэт литературэр…

А псом уакъыщызэдеплъмэ, ущымыгуфIыкIыпIэр  иIэкъым сэ адыгэбзэкIэ художественнэ литературэм сыхуэлэжьэнущ, жызыIэу мы IэнатIэ мытыншым пэрыувэ дэтхэнэ ныбжьыщIэми. Апхуэдэхэр зэуIуэ щыхъуащтхэн щIэзыдзагъащIэхэм дащыдэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 347