Псалъэжь: ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘КIарэ Альбинэ и прозэхэр’

Анэм и гур

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Жэщ псом си нэр схузэтепIакъым. Си гупсысэмрэ гум гъэпщкIуауэ уз илъымрэ зы схуэхъужат, зэхэзэрыхьыжат. Хьэлъэт гъэмахуэ шылэ жэщым и хуабэри. Арыншами, махуэ зытIущ хъуауэ, зыгуэр къыстехьэлъэрт, си гущIэр пипIытIыкIыу. Къысщыхъурт зы Iей гуэр къэхъуну. КъысщыщIынкIэ хъунухэми сахэгупсысыхьырт. Бынхэм, щхьэгъусэм, адэ-анэм я дежкIэ си гур схуэмыубыду кIуэрт. Абыхэм я зыхэз сфIэкIуэдыну къысщыхъурт. ИкIи сышынэрт апхуэдэ гуIэгъуэр схуэмышэчынкIэ. А щытыкIэ Iейм сызэришхыр унагъуэм яжесIэфыртэкъым. СхузэфIэкIамэ, ар сэ езым зыщызгъэгъупщэжынт. Сыт мыгъуэу пIэрэ, ярэби? Си къуищри, сипхъу закъуэри, щхьэгъусэ- ри узыншэщ. Хэт мэлажьэ, хэти йоджэ. Ефэ, зауэ яхэткъым. Ди хъуреягъыр благъэрэ, ныбжьэгъурэщи, узымыгъэпэжын къахэкIыну сигу къэкIыххэркъым.

Си Iэлъыныр узот

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Еджэным зэрыщIидзэр къыдэзыгъащIэ уэзджынэм и макъыр щызэхэсхам, гъуджэм си Iупэр злэуэ сыкIэрытт. СыкъыкIэрыхут, ауэ къысфIэIуэхукъым — зызогъэдахэ.
— Мадинэ, аргуэру дыкъыкIэрыхуащ! Зэ мыхъуми зэ дыкъыщIахужауэ тлъагъунщ!
Си ныбжьэгъу Зухра гузавэ зищIми, сэр нэхърэ зыкIи нэхъ пIащIэркъым. Здэпсалъэм, и нэр къэрэндащ фIыцIэкIэ щIеш.
— ДыкъыщIахужым, дыкIуэжынщ! Е паркымкIэ дунэтIынкъэ. ЦIыхухэм дахэплъэнщ, дэри закъедгъэлъагъуэнщ. Пэжыр жысIэнщи, къысфIэIуэхукъым зыкIи еджэныр. Абы тегузэвыхь си еджэгъухэр сфIэгъэщIэгъуэнщ – ахъшэрщ дунейр зыгъэкIэрахъуэр.
Абдежым къыщIыхьа хъыджэбзитIыр фIэфейцейуэ, зэпеплъыхь си гъусэм, итIанэ зыкъысхуегъэзэж:
— Хъунут. Ауэ, едгъэлейуэ къысщохъу.

БлэкIам и макъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Ныжэбэрей жэщым семызэгъыу, жьы дыдэу сыкъэушауэ сыздыхэлъым, си нитIыр тедиихьат нэхущ вагъуэм. Моуэ зы хъуэпсэгъуэ гуэру  зэщIэцIууэу щхьэгъубжэм къыдэпсырт. Мазэри къыбгъэдэтт. А тIум зэ IуплъэгъуэкIэ яхуэзгъэфэщат цIыху зэгуэкIуахэм я теплъэр – я щIыб зыхугъэзауэ, гукъанэ зыхуащIа хуэдэу зэпэщытхэт. Уэгум пшэ Iэрамэ итхэм ахэр  зэ зыр, зэм адрейр щIахъумэрт. Абыхэм я щIагъым щыIэ щIылъэр сыту ещхьыщэ си гъащIэм – зэм кIыфIыгъэм зэщIищтэрт, зэми нэху къэхъужырт…

Щыуагъэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Пшапэр фIыуэ зэхэуат. Бжьыхьэпэ жьы щIыIэр къыкъуэурт. Уафэм, пшэ губжьахэр щызэхуэсурэ, дунейр кIыфIыгъэм зыIэщIилъхьэрт. Хуэмурэ жьыбгъэм зыкъешэщI, уэшхми зимыIэжьэу кърегъажьэ, игъэпIийуэрэ и нэщхъыр.

Сэ а псом щхьэгъубжэмкIэ сакIэлъоплъ. ЕтIуанэ къатым сыкъыздеплъыхым пщIантIэ хуитышхуэр солъагъу. Ар нэщIщ. Жьы хьэщхьэрыIуэмрэ уэшх къарумрэщ щыхьэщIэр. Сыту куэдым захъуэжа?! Слъагъур згъэщIагъуэу зызоплъыхь. ИтIани си гур сIэщIэкIыурэ си щхьэгъусэм и деж сфIокIуэ. Закъуэныгъэр хьэлъэщ, къызгурыIуащ сэ ар куэд щIауэ. Арауи къыщIэкIынщ, дэ тIур дыщызэпэжыжьэм гугъу  сыщIехьыр. Си гупсысэр псэм хэпщIэжурэ, сеукI. Ар зэрызмылъагъурэ махуэ етIаунэ мэхъу. Зы унагъуэ дызэрыхъурэ апхуэдэ зэи къэхъуакъым.

НатIэм къритхар

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ

Махуэ псом уалбэнэшхуауэ, пщыхьэщхьэ хуегъэзэкI щыхъум, дунейр дахэу зэкIэщIихужри, зи къухьэгъуэ нэблэгъа дыгъэр къеплъэкIыжат. Зэ цIыхухэм къахуэгуфIэжащ. Дыгъэ нур щабэм дуней псор къызэщIигъэнэхуат. Сэ уэрам зэв цIыкIумкIэ сыдыхьэжри, уэшхыпс инахэм сазэрыхэмыувэн сыхэтурэ, унэмкIэ сунэтIат. Махуэ хьэлъэм Iейуэ сешати, зэ сынэсыжу, къыстехуэ Iуэхухэр зэфIэзгъэкIыу, зызгъэпсэхужарэт, жысIэт. Куэбжищ къэнауэ, гъунэгъу фыз гуп уэрамым къызэрыдэхащ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 486