Псалъэжь: Нэпкъым тетыр кхъуафэ хукIэкIэ Iэзэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Къашыргъэ Иннэ и прозэхэр’

Ирланд рагу, дзыгъуэ хэлъу

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Къашыргъэ Иннэ

Джером Клапкэ

ИРЛАНД РАГУ, ДЗЫГЪУЭ ХЭЛЪУ

«Кхъуафэжьейм щы исщ, хьэр хэмыту» романым щыщщ

Дэ Соннинг деж дыкъыщикIри, къуажэр хъурейуэ къэткIухьыну дежьащ. Мы дыкъыщикIа IухьэпIэрат псом нэхърэ нэхъ дахэу псым иIэр. Къуажэм дэт унэхэр зэщхьыр театрым щагъэувхэрат, армыхъумэ чырбышымрэ сэхумрэ къахэщIыкIа-хэратэкъым. Унэхэр розэхэм щIагъанэрт. Иджыпсту, гъэмахуэ шылэм, ахэр дахащэу къызэщIэгъэгъауэ пшэхэм зыхуаIэтырт.

Дэ жэщым дыкъыщыувыIэ хъунут члисэ щIыбагъым дэт «Булым» хьэщIэщым. Мыр къуажэ хьэщДэщхэм я нэхъ дахэ дыдэщ, и пщIантIэр удз щхъуантIэм иблауэ. Абы къыщыкI жыгхэм я щIагъым щДэт тетIысхьэпIэхэм пщыхьэщхьэ къэс лIыжь цIыкIухэр щызэхуос пивэ ефэу, къуажэ хъыбархэм тепсэлъыхьу.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 300