Псалъэжь: Егъур гъуэтыгъуафIэщ, благъэр гъуэтыгъуейщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Къанкъул Алинэ’

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 39