Псалъэжь: Фыз бзаджэ зиIэм и унэ умыкIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘ГъукIэ Маринэ’

НасыпыщIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Гъатхэ жэщыр хуэмурэ хокIуатэ, ауэ сэ иджыри сыгъуэлъыжакъым. «Ромеорэ Джульеттэрэ» трагедием ныщхьэбэ щитIрэ епщIанэу седжэжри, си нэпсхэр еслъэщIэкIыурэ тхылъыр зэгуэспIэжащ. ГъэщIэгъуэныракъэ, дапщэрэ семыджэми, сужэгъуркъым.

Анэ гумащIэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Дунейр къызэригъэщIрэ сабий гъэсэным нэхъ лэжьыгъэ гугъурэ анэм нэхъ лъапIэрэ щыIэкъым ГъащIэр тыгъэ къыпхуэзыщIа цIыхум нэхъыфI бгъуэтынкъым. Анэр нэм хуагъадэ. Уи нитIыр къэмыплъэмэ, дунейм и фIыгъуэ куэдым узэрыхэкIыжым хуэдэу, гугъущ анэ щабагъэм, лъагъуныгъэм ухуэныкъуэныр. Анэм и гум къещIэ и быныр щысымаджэри, щынэщхъейри, щыгуфIэри, ар дэнэ щымыIами. Дауи, ар зыхузэфIэкIынур анэм и закъуэщ. А зыращ апхуэдэ къару зиIэр.

Уи вагъуэр ижмэ…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Рассказ

Нэху зэрыщрэ уэшхым щигъэтакъым. Шэджагъуэ нэужьым абы жьы мащIэ къыщIэувэжри, дунейр нэщхъей дыдэ хъуащ. Жьыр, пщIантIэпхъэнкI Iэзэ хъужауэ, уэрамхэм дэнэкIи пщIащэхэр къыщрехьэкI. Гъэмахуэ кIыхьым игъэгъущIа щIыми зигъэнщIыжащи, апхуэдиз псыр къохьэлъэкI, зыщIифыну хуэмеижу и гущIыIум тез ещI. Сыту ещхьыIуэ-тIэ ар и щIым тет цIыхухэм:  ямыIэм хуолIэ, къаIэрыхьэмэ, псынщIэу я гуакIуэр йокI. Зи пылъэлъыжыгъуэ къэса пщIащэхэми уэшх ткIуэпс пIащэхэр тез хъуащи, жыг къудамэхэр кърашэхыу пфIощI. Аращ-тIэ бжьыхьэр хуэмурэ и пIэм йоувэ. Гъэмахуэм зитын имыдэми, лъэкIыжыр мащIэщ. Уэшхми нэхъ ин зыкъещI. КъыпфIэщIынщ уафэр зэгуэуду уэшхыпскIэ къегъыхыу. Ауэ хэт абы игъеижыр? Хэт и гъащIэ, хэт и лъагъуныгъэ? Хэт зыхуэгуIэр?

Иныжьхэри магъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Мы илъэсым гъатхэм зигъэгуващ. Е хуэбагъэм хуэзэша псэм апхуэдэу къыщыхъурэ?! Дауэ щымытми, щIыIэ зэпытыр гум тогъуалъхьэ. ЩIымахуэри текIыну хьэзыркъым. Иджыри щIыпIэ-щIыпIэкIэ телъщ уэсыр, дунейри щIыIэтыIэщ. А псом къыхохьэж пшагъуэр. Зы тэлайкIэ зигъэпщкIуу къуэгъэнапIэ къуэта нэужь ар къыкъуокI. ИгъащIэ лъандэрэ цIыхухэм къахузэгуопри зэфIигъэкIуэдыну хэтщ. Дауи зэгуэмыпынрэ?!Ар зэрыпсэур сыхьэт бжыгъэщ, цIыхухэм гъащIэ псо яIэщ.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр»

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр», 2010

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» — етIуанэу «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм къыдагъэкIа тхылъщ.

Тхылъым итщ Жамбэч Рабия, Нартокъуэ Анжелэ, Къаныкъуэ Анфисэ, НафIэдз Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэт, Къашыргъэ Иннэ, КIарэ Альбинэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, ГъукIэ Маринэ, Щомахуэ Залинэ сымэ я рассказхэр, ГъукIэкъул Иринэ, Гугъуэт Заремэ, Жамбэч РабияКъэзан ФатIимэт, Хъуэжэ Жаннэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий я усэхэр.

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъыр къипхыфынущ.

«КъудамэщIэ» — япэ тхылъ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, Гугъуэт Заремэ, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIэ Маринэ, Дзэгъащтэ Азэмэт, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия, КIарэ Альбинэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къашыргъэ Иннэ, КъуэщIысокъуэ Марьянэ, Къэзан ФатIимэт, Нартокъуэ Анжелэ, НафIэдз Мухьэмэд, Тхылъхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хьэх Сэфарбий, Щомахуэ Залинэ

"КъудамэщIэ", 2009

«КъудамэщIэ», 2009

«КъудамэщIэ» тхылъыр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм зэгъусэу япэу къыдагъэкIа тхылъщ. Мы тхылъым къыщыбгъуэтынущ уси, прози, уэрэд хъуа усэхэри.

«КъудамэщIэ» тхылъым уеджэну ухуейм, къипхыфынущ.

ГъащIэ кIэщIым и зы жэщ кIыхь

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ

Жэщыр хэкIуэтащ… Махуэ кIыхьым иригъэша къалэр хуэмурэ жей IэфIым гъэр ещI. Зэтет унэхэм я щхьэгъубжэхэр, иныжьым и нэхэр игъэущIэращIэ къыпфIагъэщIу, зыр къыщIонэ, адрейр мэункIыфI. НэщI хъуащ къалэ уэрамхэри, зэхэпхыжыркъым зы лъэ макъи.

ГъукIэ Маринэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: ГъукIэ Маринэ, Хасэм хэтхэр

IMG-20160205-WA0000ГъукIэ Маринэ Борис и пхъур Прохладнэ куейм щыщ Алътуд къуажэм 1987 гъэм къыщалъхуащ. А къуажэм дэт курыт школыр 2005 гъэм къиухащ. А гъэ дыдэм КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм щIэтIысхьауэ щоджэ. Маринэ прозэм йолэжь, рассказхэр етх. И тхыгъэхэр итщ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм 2010 гъэм къыдигъэкIа «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» тхылъым.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 199