Псалъэжь: ЛIым фэ теткъым жыпIэу иумыку.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Бжэныхъуэ Розэ’

Уи сурэтырщ иджыпсту сызэплъыр (Бжэныхъуэ Розэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий

Сурэтыр Бжэныхъуэ Розэ ищIащ, 14.05.2014

Сурэтыр Бжэныхъуэ Розэ ищIащ, 14.05.2014

***

Уи сурэтырщ иджыпсту сызэплъыр,

Уи сурэтырщ Iэнкун сызыщIар.

СфIощIыр, дауи, иджы къыстехьэлъэ

Узмылъагъум, къызэптами ар…

СымыщIэххэу жагъуэгъу сызэриIэр къэсщIаи…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ

СымыщIэххэу жагъуэгъу сызэриIэр къэсщIаи!

Зэхэзмыхауэ си гъащIэм псалъэ куэд къызжиIаи!

Ауэ щхьэр згъэлъэхъшакъым, сщIащ ар си лъэгу,

Си насыпым, си гъащIэм щимыIэн хуэдэу гъуэгу!

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 100