Псалъэжь: Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Бэрбэч Аслъэнджэрий и усэхэр’

Си гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Усэхэр

Плимэщ дунейрСи гугъэт нэхъапэм плIимэу дунейр,
Ар пэжым сэ сщIэну сыхуейт.
ИплIимагъкIэ дунейр къэскIухьынт си пщэдейм,
КъызгуроIуэ фIэкI: щимэщ дунейр!
11.12.2007

Уи сурэтырщ иджыпсту сызэплъыр (Бжэныхъуэ Розэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий)

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ, Бэрбэч Аслъэнджэрий

Сурэтыр Бжэныхъуэ Розэ ищIащ, 14.05.2014

Сурэтыр Бжэныхъуэ Розэ ищIащ, 14.05.2014

***

Уи сурэтырщ иджыпсту сызэплъыр,

Уи сурэтырщ Iэнкун сызыщIар.

СфIощIыр, дауи, иджы къыстехьэлъэ

Узмылъагъум, къызэптами ар…

ЩIэ. Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я адыгэ сайт

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ХъыбарыщIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Гъэ кIуам Интернетым къыщыунэхуащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я сайт. Ар зи жэрдэмри къызэзыгъэпэщари илъэс куэд щIауэ хасэм хэт Бэрбэч Аслъэнджэрийщ.

Сайтыр къызэригъэпэщын хуей щIэхъуам и щхьэусыгъуэу абы къегъэлъагъуэ иджырей щIалэгъуалэм ар зэхуэсыпIэ, зэпсэлъапIэ, зыкъэгъэлъэгъуапIэ зэрахуэхъуар

Хъуэжэрэ Мышэрэ

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Таурыхъхэр

1Еуэрэ еуэт, жи. Махуэ гуэрым Хъуэжэ губгъуэм дэкIыу зылъэгъуа Мышэ абы бгыщхьэм къыщыпотIыс, згъэбэмпIэнщ, жеIэри.
— КъакIуэ, къакIуэ, Хъуэжэ! — жеIэ Мышэ, а зэрыщысу.
— Щыс, щыс, Мышэ!
— Сыщысщ, плъагъуркъэ, сыкъэтэджын Iуэхуи зесхуэркъым.

Си нэгу уи теплъэр къысхущIэгъэхьэжкъым…

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Си нэгу уи теплъэр къысхущIэгъэхьэжкъым,
Уи макъ, зэхэсхкIи, къысхуэцIыхужын?!
Сыт щхьэкIэ, сэркIэ щыIэр уэ уи закъуэм
Хъурэ апхуэдэу? Сыт си хэкIыпIэн?..

06.05.2013

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 68