Псалъэжь: Ди зы мэл хэтщ, дэри зэ дывгъэфий.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Мыбы епхахэр ‘Батыр Мухьэрбий’

«КIущмарицэ». Батыр Мухьэрбий

Къизылъхьар: "Шыхулъагъуэ", . Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Тхылъхэр

"КIущмарицэ", Батыр Мухьэрбий, 2009

«КIущмарицэ», Батыр Мухьэрбий, 2009

«КIущмарицэ» — Батыр Мухьэрбий и япэ тхылъщ. Мыбы итыр сабий усэхэщ. Ахэм дуней дыкъэзхъурейхьыр зэрыдахэр уегъэлъагъу, ахэр фIыуэ плъагъуу ухуегъасэ.

Батыр Мухьэрбий и тхылъ «КIущмарицэ» уеджэным,  къипхыфынущ.

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 321