Псалъэжь: Адыгэм и хьэщIэ быдапIэ исщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр

СурэтхэрФи пащхьэ идолъхьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм, ахэм я зэхуэсхэм, я тхыгъэхэм, лэжьыгъэхэм я сурэт…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Ди сурэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 535

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: