Псалъэжь: Удз цIынэр выфэм пхыкIкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр

СурэтхэрФи пащхьэ идолъхьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм, ахэм я зэхуэсхэм, я тхыгъэхэм, лэжьыгъэхэм я сурэт…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Ди сурэтхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 535

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: