Псалъэжь: Бзур зышхынум Iуоджагуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм» хэтхэр

СурэтхэрФи пащхьэ идолъхьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм, ахэм я зэхуэсхэм, я тхыгъэхэм, лэжьыгъэхэм я сурэт…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Ди сурэтхэр, Жамбэч Рабия

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 539

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: