Псалъэжь: Узейм уигъэкъакъэмэ, хамэм къакъэ къыуатынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Жыг зылъахъэ, лъахъэбжьэншэ. (Лъэнтхъуий)

Къэплъыхъуэр

Узмылъагъуми, ущыслъагъукIи…

***

Узмылъагъуми, ущыслъагъукIи
ФIыщэу узолъагъу.
Сыплъагъу мыхъуу, сумылъагъуми,
Зызумыгъэлъагъу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 167

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: