Псалъэжь: ЕтIуанэлIрэ IулIэ Iуданэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: КIей лъздакъэху, Iэрыху дыщэкI. (Фоч)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

“КъудамэщIэм” и пшыхь. Жамбэч Рабия

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "КъудамэщIэм" и пшыхь, "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, Жамбэч Рабия, Жамбэч Рабия и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 33

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: