Псалъэжь: Бзу кхъуей фIэкIа ямыIэ щыIэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Жэщым сыхелъафэ и пщыхьэпIэм…

Жэщым сыхелъафэ и пщыхьэпIэм,

СыкъигъапцIэу уэгум сыдрешей.

Си Iэпэгъуу къысхуэна гугъапIэр

Стрихыжащ, къыщыхъури арии лей.

 

Вагъуэ цIухэр уэгум измыгъуатэ,

Жьыбгъэ щIыIэм псэм зыкърешэкI.

Уэшх щIыIэбжьри губжьурэ мэятэ,

Нэм къиплъыхьыр сфIощIыр гъуабжэ щэкI.

 

Измылъагъуэ уафэм мазэ ныкъуэр,

ЩIылъэр зыми имыгъэнэхуж.

Си гур хъуа сфIэщIами ныкъуэдыкъуэ…

ПщIыхьэпIэт арии…псэр мэпсэхуж!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: