Псалъэжь: Уэ нэхъ лIыфI щымыIэмэ, си пыIэ пхуэгъэтIысащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Вагъуэ цIухэм нэр теплъызэу…

Вагъуэ цIухэм нэр теплъызэу,
ЖэщкIэ уафэм сыдоплъей.
Гъэхэр макIуэ сыпхуэмызэу,
Арщи, си гур мэхъу нэщхъей.

Уи сурэтыр щIэтщ си нэгум,
БлэкIыу хъуар уэра къысфIощI.
Сыпхуэзэну сщIам, си гъуэгури
СкIунт нэхъ псынщIэу, сщIынт нэхъ кIэщI.

Лъагъуныгъэм сес щысхьыншэу,
Ар бжесIэну сэ слъэмыкI.
Лъагъуныгъэм сес мафIэншэу,
Гъэхэр кIуэми, сигу уимыкI.

Гугъэм си гур иутIыпщыжкъым,
Махуэ къэс сыножьэ сэ.
Сшэча псор сщигъэгъупщэжу
СыпIущIэнщ дэпщэщми зэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 181

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: