Псалъэжь: Ин дыдэхэми надэ къахокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Вагъуэ цIухэм нэр теплъызэу…

Вагъуэ цIухэм нэр теплъызэу,
ЖэщкIэ уафэм сыдоплъей.
Гъэхэр макIуэ сыпхуэмызэу,
Арщи, си гур мэхъу нэщхъей.

Уи сурэтыр щIэтщ си нэгум,
БлэкIыу хъуар уэра къысфIощI.
Сыпхуэзэну сщIам, си гъуэгури
СкIунт нэхъ псынщIэу, сщIынт нэхъ кIэщI.

Лъагъуныгъэм сес щысхьыншэу,
Ар бжесIэну сэ слъэмыкI.
Лъагъуныгъэм сес мафIэншэу,
Гъэхэр кIуэми, сигу уимыкI.

Гугъэм си гур иутIыпщыжкъым,
Махуэ къэс сыножьэ сэ.
Сшэча псор сщигъэгъупщэжу
СыпIущIэнщ дэпщэщми зэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 174

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: