Псалъэжь: УмылIэмэ зылI, улIэмэ зы мащэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей. (Къэб)

Къэплъыхъуэр

Си усэхэр

***

Си усэхэр — гум и макъамэщ,
Хуиту псэууэ бзэрабзэ псэщ.
Си усэхэр — сызыIэт дамэщ,
Сигу илъыр зэрысIуатэ бзэщ.

Си усэхэр — си гум и щыгъэщ,
ЩIы щхьэфэм къыхэкI удз гъэгъащ.
Си усэхэр — лъахэм хуэсщI тыгъэщ,
Мардэншэу жылэщIэ бэгъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 289

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: