Псалъэжь: Удахэмэ — ухейщ, ухеймэ — улъэщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Къэплъыхъуэр

Сентябрь мазэр къызэрысу…

Сентябрь мазэр къызэрысу,
Дунейми зэуэ зихъуэжащ.
Бжьыхьэм, зэщIикъуэри къылъысыр,
ДыщэпскIэ псори щIигъэнащ.

ЩIыуэпсым зэуэ гур пIэпехыр,
Телъыджэщ нэм къыфIэнэ псор.
Мэ гуакIуэ жыгыу хъуам къапехыр,
Дунейр щIэращIэурэ мэпсэур.

ДэмыкIыу куэд къэсынущ щIыIэр,
Ди щIым аргуэру зихъуэжынщ.
Зэманым дэнкIи носыр и Iэр,
Ауэ абыи десэжынщ.

Гъэм и зэману хъуар дахащэщ.
Хэбдзыну ахэм зы хэмыт.
Ауэ сэ бжьыхьэр нэхъ си щIасэщ,
Абы пэсщIын дунейм темыт.

Гъэр блокIри къосыр гъэ етIуанэр,
Аргуэру бжьыхьэм къегъэзэж.
Сэ згъэIу уэрэдым и макъамэр
ШэщIауэ изогъэблэгъэж.

Апхуэдэу макIуэри илъэсхэр,
Гъэ къэскIэ бжьыхьэм сыIуощIэж.
ЗысшыIэу, быдэу згъэпщкIуу нэпсыр
КъыщIитхъми гум, изогъэжьэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 155

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: