Псалъэжь: Удз цIынэр выфэм пхыкIкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Гупсысэр ещхьщ уэрэд мыкIуэщIым…

* * *

Гупсысэр ещхьщ уэрэд мыкIуэщIым,
Сыт щыгъуи дэни къыщозу.
Ар зыбгъэдэлъыр цIыху щхьэнэщIкъым,
Гупсысэм иЬкъым чэзу.

Гупсысэр кIыфIым пфIыхогъуащэ,
Жэщырщ абы езытыр гъуэгу.
Жейр птрехужри къоIущащэ,
ПщIыхьэпIэу, уеблэм, щIокI уи нэгу.

Абы и лъабжьэр куууэ къожьэ,
Щысхьыншэу зэман куэд пIэщIех.
Кхъухьлъатэм хуэдэу уафэми щызоуэ,
Имычэзуми, жьы уещI щIэх.

Гупсысэм зэ ух имыIэну,
Щыхупсэ бауэу щIым тетыху.
ЛъэщагъкIэ абы къыпеIэну
Зыгуэр бгъуэтыххэмэ, си Iуэхущ…


Хъуэжэ Жаннэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 223

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: