Псалъэжь: Къуэ делэ зиIэм и анэр гуIэ хигъэкIкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

Къэплъыхъуэр

Дэнэ лъэныкъуэкIэ сымыплъэм…

Дэнэ лъэныкъуэкIэ сымыплъэм,
Уи теплъэр слъагъуу сэ къысфIощI.
Уэращ сыт щыгъуи си гум илъыр,
Сызыхуэзэшри уэращ.

Уэрат щIэщыгъуэ гъащIэр зыщIыр,
Сызыгъэбауэри уэрат.
Иджы здэсхьынур щхьэр сымыщIэ,
Къыпэплъэр си псэм сщIам арат.

Хэт и гугъэнт ди лъагъуныгъэр,
КIуэдыжу, пшахъуэм щыщ хъужын.
Сигу махэм къытебдза уIэгъэр
ЩIэх дыдэ, дауи, мыкIыжын.

Уэ уузыншэу сщIэ къудеймэ,
НэгъуэщI насып сэ сыхуэмей.
Си лъагъуныгъэм зыщыбдзейми,
Уэращ, къутами, си гур зейр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Хъуэжэ Жаннэ, Хъуэжэ Жаннэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 193

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: