Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Ди пщIантIэм хъэжыгъэ дэзщ. (Уэс)

Къэплъыхъуэр

Зеикъуэ

Сыкъыщалъхуауэ си къуажэ,
Уэ укъыщIохьэр си нэгу:
ТIэкIу теудами лъэгуажьэр,
ЛапцIэу къэджыхьу доджэгу;

Псыкъуийм къыдошри псы щIыIэ,
IэгукIэ къидгъахъуэурэ дофэ;
ПщIащэ пыхуар къыдощыпри,
Дэтпхъейурэ, псори дыкъофэ.

Ужыжьэ дыдэу жысIэнкъым,
ИтIаникI си псэр пхуозэш.
Нэхъ насыпыфIэ щыIакъым
Дэр нэхърэ. ЩIы ар уи фIэщ.

Уэгур хэпхъауэ и нэкIум,
Слъагъумэ сабий дыгъэ цIыкIу,
Щабэу соIусэр и Iэгум —
Илъщ абы уи псэм щыщ тIэкIу.

Си къуажэ махуэу, Зеикъуэ!
Си сабиигъуэр щыпсэу.
Сигу си псэр ноби пхуэныкъуэщ…
УефIакIуэу куэдрэ тхуэпсэу!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 36

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: