Псалъэжь: Нэр ээмыплъмэ, гур зэщоплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Пшэрым и уэд, уэдым и дагъэ. (Шыгъу)

Къэплъыхъуэр

Ягу фемыуэ

Зи къаруи, зи щIалэгъуи
Фэ къывэзытам
СыволъэIу, фымыщI я жагъуэ
Тхьэм фыкъигъэщIам!

Сыту ин абы я жьауэр,
Я гур сыту ин.
ТщIэнкъым ар жьы дымыхъуауэ.
ДымыпIауэ бын…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: