Псалъэжь: Зи щхьэ илъым и щхьэ урилъытынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Пхъэ лъапэ кIыхь, мэз щIыхьэрей. (Iэжьэ)

Къэплъыхъуэр

Уэ сыноплъри

Сыт нэхъ лейуэ пхэлъыр?
КъысхуэмыщIэ.
Уэ сыноплъри
согупсыс куэдыщэм…

Хуэдэщ а уи нитIыр
вагъуэ лыдхэм-
ахэрщ псэр гъэр зыщIыр
псом хуэмыдэу.

Уи хьэл-щэным щыIэми
нэхъыфI,
сэ нэгъуэщIхэм зикI
уапэзмыщIыф.

Псом я лейуэ пхэлъри
къысхуэмыщIэ,
Уэ сыноплъри согупсыс
куэдыщэм…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: