Псалъэжь: Адэр псэухукIэ къуэр щIалэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Тхьэм къигъэщIа псоми нэхь телъыджэр

Сыту щIэхыу тхъуа уи щхьэцыр, съянэ…
ФIыцIэу налъэ закъуи хэмытыж…
«Пэжуи?» — щхьэцым доIэбей. ИтIанэ,
ХощэтыкIри Iэр кърехьэхыж.

ЖиIа псалъэ закъуэм согупсысыр:
Гъуджэ имыплъэжу ара зэи?
«Изожьых си щхьэцри фIызопхыкIыр,
Абы щхьэкIэ гъуджи сыхуэмей…

Гъуджэм зи щIалэгъуэр ирыреплъэ».
ЩIокIри унэм,Iус джэдкъазым хуехь,
Хадэм, къэкIыжамэ удзхэр, йоплъэ,
Псы псыкъуийм къыдошри унэм дохь…

«КъафщIэт нобэ сэ фэ фхуэспщэфIынур,» —
ЖиIэурэ пщэфIапIэр зыхежыхь.
Сигу къызэфIэнам, зыгуэр жысIэну
СхулъэмыкIыу, нэпсыр изокъух…

Дэ ди нэгуращ абы и гъуджэр…
Нэгум къищым и псэми зыдещI…
Тхьэм къигъэщIа псоми нэхь телъыджэр
Анэращи, фи псэр лъэгущIыхь хуэфщI!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 29

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: